Bible Quiz from Acts in Malayalam

 Malayalam Bible Quiz Questions and Answers from Acts

malayalam bible quiz on acts, bible quiz on acts of the apostles in malayalam, malayalam bible quiz acts apostles, bible quiz on acts chapter 1-28, malayalam bible questions and answers, malayalam bible quiz acts of apostles,
Malayalam Bible Quiz on Acts

Malayalam Bible Quiz (മലയാളം ബൈബിൾ ക്വിസ്) : Questions and Answers from Acts

Q ➤ തിമെഥെയോസിന്റെ പിതാവ് ഏത് നാട്ടുകാരനായിരുന്നു ?


Q ➤ ലുസ്ത്രയിലും ഇക്കൊന്യയിലുമുള്ള സഹോദരന്മാരാൽ, "നല്ല സഹോദരൻ എന്ന പേർ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ?


Q ➤ "നീ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക " എന്ന് പറയുന്ന മക്കദോന്യക്കാരനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാര് ?


Q ➤ ലുദിയ ഏതു നാട്ടുകാരിയായിരുന്നു ?


Q ➤ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ ആരാണ് വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചത് ?


Q ➤ ഏതു നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് പൌലോസിന്റെ മനസ്സിന് ചൂട് പിടിച്ചത് ?


Q ➤ തെസ്സലോന്യയിൽ ഉള്ളവരേക്കാൾ ഉത്തമരാരായിരുന്നു ?


Q ➤ അരയൊപഗസ്താനി ?


Q ➤ യെഹൂദന്മാർ റോമാനഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് കല്പ്പിച്ചത് ആരാണ് ?


Q ➤ അക്വിലാസ് എവിടുത്ത്കാരനായിരുന്നു ?


Q ➤ അക്വിലാസിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേർ എന്ത് ?


Q ➤ മക്കദോന്യയിലെ ദൈവഭക്തൻ ?


Q ➤ കൊരിന്തിലെ പള്ളിപ്രമാണി ?


Q ➤ പൌലോസ് എത്ര നാൾ കൊരിന്തിൽ താമസിച്ചു ?


Q ➤ അഖായയിലെ ദേശാധിപതി ആരായിരുന്നു ?


Q ➤ അഖായയിലെ പള്ളിപ്രമാണി ?


Q ➤ പൌലോസ് തൻറെ തല ക്ഷൗരം ചെയ്തത് എവിടെ വച്ച് ?


Q ➤ അപ്പല്ലോസ് ഏതു നാട്ടുകാരൻ ?


Q ➤ തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ പൌലോസ് എത്ര വർഷം സംവാദം നടത്തി ?


Q ➤ ചുട്ടുകളഞ്ഞ മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങളുടെ വില ?


Q ➤ വെള്ളി കൊണ്ട് അർത്തെമീസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്ര രൂപങ്ങളെ തീർത്ത വ്യക്തി ?


Q ➤ ഫിലിപ്പിൽ നിന്ന് ത്രോവാസിലേക്ക്‌ എത്ര ദിവസത്തെ കപ്പൽ യാത്ര ഉണ്ട് ?


Q ➤ കിളിവാതിൽക്കൽ കൂടി വീണു മരിച്ചത് ആര് ?


Q ➤ കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്ന 4 പുത്രിമാരും ഉള്ളതാർക്കയിരുന്നു ?


Q ➤ പൌലോസിന്റെ അരകച്ച എടുത്തു തന്റെ കാലുകളെ കെട്ടിയതിനു ശേഷം, ഈ അരകച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ യഹൂദന്മാർ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ജാതികളെ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പ്രവചിച്ചതാരാണ് ?


Q ➤ കുറെ നാൾ മുൻപ് കലഹം ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം കട്ടാരെക്കാരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ട് പോയ മിസ്രയീമ്യൻ നീയല്ലയോ "എന്ന് പൌലോസിനോട് ചോദിച്ചത് ആരാണ് ?


Q ➤ പൌലോസിന്റെ വായിക്ക് അടിക്കുവാൻ കല്പിച്ചതു ആര് ?


Q ➤ "വെള്ള തേച്ച ചുവരേ " എന്ന് പൌലോസ് സംബോധന ചെയ്തത് ആരെയാണ് ?


Q ➤ പൌലോസിനെ കൊന്നുകളയുവോളം ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കയോ ചെയ്കയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തവർ എത്ര ?


Q ➤ സഹസ്രാധിപന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ?


Q ➤ ഫെലിക്സിന്റെ ഭാര്യ ?


Q ➤ ഫേലിക്സിന്റെ പിൻഗാമി ?


Q ➤ അഗ്രിപ്പാ രാജാവിൻറെ പത്നി ?


Q ➤ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ തർക്കങ്ങളും അചാരങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ആകയാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പൗലോസ്‌ ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ മുള്ളിന്റെ നേരെ വിതക്കുന്നതു നിനക്ക് വിഷമം ആകുന്നു എന്ന് ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ?


Q ➤ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തീരാൻ നീ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പൌലോസിനോട് പറഞ്ഞത് ആര് ?


Q ➤ ഔഗസ്ത്യ പട്ടാളത്തിൻറെ ശതാധിപൻ ആര് ?


Q ➤ ഇത്തല്യക്ക്‌ പോകാനായി പൌലൊസിനെയും മറ്റു തടവുകാരെയും കൊണ്ട് ശതാധിപൻ കയറിയ കപ്പൽ ?


Q ➤ അരിസ്തഹൊർസ് ഏത് നാട്ടുകാരനായിരുന്നു ?


Q ➤ സ്നേഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി സൽക്കാരം കൊള്ളുവാൻ ശതാധിപൻ പൌലോസിനെ അനുവദിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് ?


Q ➤ പൌലൊസിനെയും മറ്റു തടവുകാരെയും കൊണ്ട് ശതാധിപൻഅലെക്സാന്ത്രിയ കപ്പലിൽ കയറിയത് എവിടെവെച്ചാണ് ?


Q ➤ ലാസയ്യ പട്ടണത്തിനു സമീപമുള്ള തുറമുഖം ?


Q ➤ മാലൂമിയുടേയും കപ്പലുടമസ്ഥന്റെയും വാക്ക് വിശ്വസിച്ചതാര് ?


Q ➤ ശീതകാലം കഴിപ്പാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത തുറമുഖം ?


Q ➤ ക്രേത്തതുറമുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ?


Q ➤ ക്രേത്ത ദ്വീപിന് വിരോധമായി അടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് ?


Q ➤ അദ്രിയക്കടലിൽ തൻറെ യാത്രയുടെ എത്രാം ദിവസം ആണ് പൌലോസിന്റെ കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചത് ?


Q ➤ പൌലോസിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തവർ എത്ര പേരായിരുന്നു ?


Q ➤ പൌലോസ് കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടു ചെന്ന ദ്വീപ്‌ ഏതായിരുന്നു ?


Q ➤ പൌലോസിനോടും മറ്റു യാത്രക്കാരോടും അസാധാരണമായ ദയ കാണിച്ചത് ആരാണ് ?


Q ➤ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടിട്ടും ആര് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണു മെലീത്ത ദ്വീപുകാർ പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ മേലീത്ത ദ്വീപിൻറെ പ്രമാണി ആരായിരുന്നു ?


Q ➤ പൌലോസ് പുബ്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര ദിവസം അതിഥിയായിരുന്നു?


Q ➤ പനിയും അതിസാരവും പിടിച്ചു കിടന്നത് ആർക്കു ?


Q ➤ എത്ര നാൾ മെലീത്ത ദ്വീപിൽ അവർ താമസിച്ചു ?


Q ➤ അലെകസാന്ത്രിയ കപ്പലിന്റെ ചിഹ്നം ?


Q ➤ സുറക്കൂസയിൽ എത്ര നാൾ പാർത്ത് ?


Q ➤ അപ്യപുരവും ത്രിമാണ്ഡ പുരവും വരെ ചെന്ന് പൌലോസിനെ എതിരേറ്റ വർ ആര് ?


Q ➤ യിസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശ നിമിത്തം പൌലോസ് ചുമന്നത് എന്ത് ?


Q ➤ റോമയിൽ പൌലോസ് എത്ര നാൾ പാർത്തു ?


Q ➤ അപ്പോസ്തല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടാണ് ?


Q ➤ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ നിങ്ങളുടെ മേല്‍ വരുമ്പോള്‍ ആദ്യം എവിടെ സാക്ഷികള്‍ ആകുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ?


Q ➤ എത്ര പേരുടെ സംഘം ആണ് മാളികമുറിയില്‍ കൂടിയിരുന്നത് ?


Q ➤ മാളിക മുറിയില്‍ സഹോദരന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സംസാരിച്ചത് ആര് ?


Q ➤ യൂദയെക്കുറിച്ച് ആര് പ്രവചിച്ചത് നിവൃത്തിയായി എന്നാണു പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ അനീതിയുടെ കൂലി കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച നിലത്തിന്റെ പേര് ?


Q ➤ അക്കല്‍ദാമ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം?


Q ➤ യൂദായ്ക്കു പകരം തിരെഞ്ഞെടുത്തത് ആരെ ?


Q ➤ യെഹൂദരുടെ ഏത് ഉത്സവ സമയത്ത് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഭൂമിയിലേക്ക്‌ വന്നത്?


Q ➤ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏതു രൂപത്തില്‍ ആണ് അവര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷമായത് ?


Q ➤ പകല്‍ ഇതു സമയത്താണ് അവര്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അന്യഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ചത് ?


Q ➤ 'അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്ന് പ്രവചിച്ചത് ആര് ' ?


Q ➤ പത്രോസിന്റെ പ്രബോധനത്താല്‍ സ്നാനപ്പെട്ടവര്‍ എത്ര ?


Q ➤ സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തില്‍ ഇരുന്നു ഭിക്ഷ യാചിച്ചത് ആരാണ് ?


Q ➤ ഒന്‍പതാം മണി നേരത്ത് സുന്ദരം എന്നാ ഗോപുരവാതില്‍ക്കല്‍ ഇരുന്ന മുടന്തനെ സൌഖ്യം ആക്കിയത് ആര്‍ ?


Q ➤ 'വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ?


Q ➤ ബര്‍ന്നബാസ് എന്നാ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം ?


Q ➤ ബര്‍ന്നബാസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ?


Q ➤ ബര്‍ന്നബാസ് ഇതു നാട്ടുകാരനായിരുന്നു ?


Q ➤ ഏതു ഗോത്രത്തില്‍ പെട്ട ആളായിരുന്നു ബര്‍ന്നബാസ് ?


Q ➤ അനന്യാസിന്റെ ഭാര്യ ?


Q ➤ കാരാഗൃഹത്തില്‍ ആയിരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ?


Q ➤ 'ഈ ആലോചനയോ,പ്രവര്‍ത്തിയോ മാനുഷം എന്ന് വരികില്‍ അത് നശിച്ചു പോകും ദൈവീകം എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് അത് നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ?


Q ➤ ദിനമ്പ്രതിയുള്ള ശുശ്രുഷയില്‍ തങ്ങളുടെ വിധവമാരെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിച്ചു എന്ന് പിറുപിറത്തവര്‍ ആരാണ് ?


Q ➤ "ഞങ്ങൾ ദൈവ വചനം ഉപേക്ഷിച്ചു മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യമല്ല" എന്ന് പറഞ്ഞതാര് ?


Q ➤ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആണ് 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉപദേശിച്ചത് ?


Q ➤ ആരെയൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ?


Q ➤ നിക്കൊലവോസ് ഏതു നാട്ടുകാരൻ ആയിരുന്നു ?


Q ➤ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വാന് പാർക്കും മുമ്പേ എവിടെ ആയിരുന്നു ?


Q ➤ മെസൊപ്പൊത്താമ്യ ആരുടെ ദേശം ആയിരുന്നു ?


Q ➤ യാക്കോബിനോടൊപ്പം മിസ്രയീം ദേശത്തേക്ക് പോയത് എത്ര പേരായിരുന്നു ?


Q ➤ സ്തേഫാനോസിന്റെ വസ്ത്രം ആരുടെ കാല്‍ക്കല്‍ ആണ് വെച്ചത് ?ശൌലിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍


Q ➤ "മഹതി" എന്ന ദൈവശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജനത്തെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത് ആര് ?


Q ➤ ശമര്യര്‍ ദൈവവചനം കൈകൊണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു അവിടേക്ക് പോയ അപ്പോസ്തന്മാര്‍ ?


Q ➤ "പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ" പണം കൊടുത്തു വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാരെ സമീപിച്ചത് ആര് ?


Q ➤ എവിടേക്ക് പോകാനായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട്‌ പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ ഏതു രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ഡനെയായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ?


Q ➤ ആത്മാവ് ഫീലിപ്പോസിനെ എവിടെക്കാണ്‌ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയത് ?


Q ➤ "തബീഥാ" എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം ?


Q ➤ കൈസര്യയില്‍ ഇത്താലിക്ക എന്ന പട്ടണത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ശതാധിപന്‍ ?


Q ➤ ഒരു ദൈവദൂതന്‍ തന്റെ അടുക്കല്‍ ഇറങ്ങി വരുന്നതായി കൊര്‍ന്നല്യോസ് സ്വപ്നം കണ്ട സമയം ?


Q ➤ ദൈവദൂതന്‍ കൊര്‍ന്നല്യോസിനോടു , പത്രോസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ?


Q ➤ പത്രോസ് യോപ്പയിൽ ആരോടൊപ്പം ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത്?


Q ➤ കൊർന്നേല്ല്യൊസ് എത്ര പേരെയാണ് പത്രോസിന്റെ അടുക്കലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചത് ?


Q ➤ പത്രോസ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ വെണ്മാടത്തി ല്‍ കയറിയ സമയം ?


Q ➤ ശൌലിനെ തിരയുവാൻ അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് പോയത് ആരായിരുന്നു ?


Q ➤ എവിടെ വച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ എന്നാ പേര് ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത് ?


Q ➤ അന്ത്യോക്കയില്‍ വച്ച് 'ലോകത്തില്‍ ഒക്കെയും മഹാക്ഷാമം ' ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രവചിച്ചത് ആര് ?


Q ➤ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന പത്രോസ് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ?


Q ➤ പത്രോസ് വാതില്‍ മുട്ടിയപ്പോള്‍ വാതില്‍ തുറന്നതാര് ?


Q ➤ കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ അടിച്ചതുകൊണ്ട് കൃമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടത് ആര് ?


Q ➤ അന്ത്യോക്ക സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീമോന്റെ മറ്റൊരു പേര് ?


Q ➤ ഇടപ്രഭുവായ ഹെരോദാവിനോടൊപ്പം വളർന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?


Q ➤ ബെര്‍യേശു എന്ന് പേരുള്ള യഹൂദനായ കള്ളപ്രവാചകന്‍ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ?


Q ➤ ബെർ യേശു എന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ ആരോടൊപ്പമായിരുന്നു ?


Q ➤ സെർഗ്ഗ്യൊസ് പൌലോസ് എന്ന ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്തു കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചത്‌ ആര് ?


Q ➤ ഏറ്റവും അവസാനം യിസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തത് ആര് ?


Q ➤ ബര്‍ന്നബാസിനെ ഇന്ദ്രന്‍ എന്ന് വിളിച്ചവര്‍ പൌലോസിനെ എന്താണ് വിളിച്ചത് ?