Malayalam Bible Quiz on Tobit

 

Malayalam Bible Quiz on Tobit

1/50
ജനതകളുടെ മുൻപിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റുപറയുവിൻ അവിടുന്നാണ് നമ്മേ അവരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചതു എന്ന് ആരോടാണ് പറയുന്നത് ?
A) സകല ജനങ്ങളെ
B) ഭൂവാസികളെ
C) സ്വർഗ്ഗവാസികളെ
D) ഇസ്രായേൽ മക്കളെ
2/50
ദാനധര്‍മം മരണത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു അതു സകല പാപങ്ങളും ------------- തോബിത്ത്. 9. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) തുടച്ചു നീക്കുന്നു
B) മാറ്റുന്നു
C) തുടച്ചുമാറ്റുന്നു
D) അകറ്റുന്നു
3/50
ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ ----------- ലഭിക്കും?
A) സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
B) പ്രതിഫലം
C) ഐശ്വര്യം
D) കരുണ
4/50
തോബിത് ആഹ്ലാദം തുളുമ്പുന്ന ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന രചിച്ചു നിത്യനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍ അവിടുത്തെ രാജ്യം എപ്രകാരം എന്നാണ് തോബിത്ത്. 13. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) യാക്കോബ്
B) തോബിത്
C) ദാവിദ്
D) സോളമന്‍
5/50
എന്ത് മരണത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു അതു സകല പാപങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നു തോബിത്ത്. 12. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) പരോപകാരം
B) നന്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍
C) ദാനധര്‍മം
D) കാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍
6/50
എന്റെ പുത്രിയെ ഞാൻ ഏഴു ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ഓരോരുത്തനും അവളെ സമീപിച്ചു രാത്രിയിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് റഗുവേല്‍ തോബിയാസിനോട് പറയുന്നത് ?
A) മരണമടഞ്ഞു
B) മൃതിയടഞ്ഞു
C) നിദ്ര പ്രാപിച്ചു
D) മരണപ്പെട്ടു
7/50
ആരെ അയച്ചു നിന്റെ പിതാവിനെ വിവരമറിയിക്കാം എന്നാണ് റഗുവേൽ പറഞ്ഞത് ?
A) ഗബായേലിനെ
B) അസറിയാസിനെ
C) റഫായേലിനെ
D) ദൂതന്മാരെ
8/50
തോബിത്തിന്റെ പിതാവാര് ?
A) അനനിയേൽ
B) തോബിയേൽ
C) അധക്കേൽ
D) അഭിയേൽ
9/50
തോബിത് ആഹ്ലാദം തുളുമ്പുന്ന ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന രചിച്ചു നിത്യനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍ അവിടുത്തെ എന്ത് അനുഗ്രഹിതം തോബിത്ത്. 13. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) രാജ്യം
B) നഗരം
C) ഭവനം
D) പട്ടണം
10/50
ഞാൻ ദൂതൻമാരെ അയച്ച് നിന്റെ പിതാവിനെ വിവരം അറിയിക്കാ.ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് .?
A) തോബിയാസ്
B) തോബിത്
C) റഗുവേൽ
D) ഗബായേൽ
11/50
എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അല്ല പിന്നെ എന്തനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നാണ് റഫായേൽ പറയുന്നത് ?
A) ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന
B) ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ
C) ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം
D) ദൈവത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്
12/50
പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി മഹിമയാർന്ന എന്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ?
A) ദേവാലയ മന്ദിരം
B) ദേവാലയം
C) ആലയം
D) മന്ദിരം
13/50
നമുക്ക് വേഗം നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മുൻപേ പോയി വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്?
A) റഗുവേൽ
B) അനനിയാസ്
C) അസറിയാസ്
D) റഫായേല്‍
14/50
തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണിൽ എന്ത് പുരട്ടിയാൽ മതിയെന്നാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് ?
A) കയ്പ
B) തേൻ
C) തൈലം
D) രക്തം
15/50
ഉന്നതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ മാർഗ്ഗം എങ്ങനെയുള്ളതാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ?
A) ശരിയാക്കും
B) നേരെയാക്കും
C) ശോഭനമാക്കും
D) ശുഭമാക്കും
16/50
നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ആര് ശുഭം വരുത്തട്ടെ എന്നാണ് റഗുവേൽ പറഞ്ഞത് ?
A) നിത്യനായ ദൈവം
B) കാരുണ്യവാനായ ദൈവം
C) നീതിമാനായ ദൈവം
D) പുത്രനായ ദൈവം
17/50
റഫായേലും ഗബായെലും എപ്പോഴാണ് തോബിയാസിന്വിറെ വിവാഹ വിരുന്നിന് വന്നത് ?
A) രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്
B) അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്
C) ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ്
D) പിറ്റേന്ന് രാവിലെ
18/50
എന്നെ ---------------- കാരുണ്യപൂര്‍വം കടാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ എന്റെയും എന്റെ പിതാക്കന്‍മാരുടെയും പാപങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ അറിയാതെ ചെയ്ത അപരാധങ്ങള്‍ക്കും അങ്ങ് ശിക്ഷ നല്‍കരുതേ പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഓര്‍ക്കുകയും
B) പരിപാലിക്കുകയും
C) സ്മരിക്കുകയും
D) സംരക്ഷിക്കുകയും
19/50
ഒരിക്കൽ നാടുവിട്ട് ഓടിയവനാണ് എന്നിട്ടും ഇതാ പഴയപടി മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് ?
A) തോബിയാസിനെക്കുറിച്ചു
B) അനാനിയാസിനെക്കുറിച്ചു
C) അസീറിയയെക്കുറിച്ചു
D) തോബിത്തിനെക്കുറിച്ചു
20/50
എന്റെ ബഹുമാനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്നിൽ ഞാൻ -------------- ഇരുന്നു തോബിത്. 2. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഭക്ഷണത്തിനു
B) കഴിക്കാന്‍
C) തിന്നാന്‍
D) കുദിക്കാന്‍
21/50
നമ്മുടെ ജനത്തിൽ ഒരാളെ ആരോ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊന്നു എവിടെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മകൻ പറഞ്ഞത് ?
A) പൊതുസ്ഥലത്ത്
B) വഴിയരികിൽ
C) കിണറ്റിൽ
D) ചന്ത സ്ഥലത്ത്
22/50
തോബിയാസ് മടങ്ങി പോയപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് മംഗളം നേർന്നത് ?
A) തോബിത്തിനും അ ന്നായിക്കും
B) റഗുവേലിനും അവന്റെ ഭാര്യ എദ്നായ്ക്കും
C) റഗുവേലിനും കുടുംബത്തിനും
D) ബന്ധുവായ റഗുവേലിനും
23/50
അവര്‍ എക്ബത്താനായില്‍ റഗുവേലിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തി സാറാ അവരെ കണ്ട് അഭിവാദനം ചെയ്തു അവര്‍ എന്ത് ചെയ്തു തോബിത്ത്. 7. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) സ്തുതി
B) നന്മ
C) കീര്‍ത്തനം
D) പ്രത്യാഭിവാദനം
24/50
തോബിത് എപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ?
A) ഹൃദയംവ്യഥയോടെ
B) ദുഃഖഭാരത്തോടെ
C) എളിമയോടെ
D) വിനയത്തോടെ
25/50
ഉത്തമനും കുലീനനുമായ തോബിത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റഗുവേൽ തോബിയാസിനെ എന്ത് ചെയ്തു ?
A) ആശ്ലേഷിച്ചു
B) ചുംബിച്ചു
C) ആലിംഗനം ചെയ്തു
D) അനുഗ്രഹിച്ചു
26/50
അവന്‍ റഫായേലിന്റെ എന്ത് അനുസ്മരിച്ചു ധൂപകലശത്തിലെ തീക്കനലില്‍ മത്സ്യത്തിന്റെ ചങ്കും കരളും ഇട്ടൂ പുകച്ചു തോബിത്ത്. 8 ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) വചനങ്ങള്‍
B) സ്വരം
C) വാക്കുകള്‍
D) അരുളപ്പാടുകള്‍
27/50
തിമിരം ബാധിച്ച എവിടെ കയ്പ പുരട്ടിയാല്‍ അതു മാറും തോബിത്ത്. 6. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കണ്ണില്‍
B) നയനത്തില്‍
C) ശിരസ്സില്‍
D) മുഖത്ത്
28/50
അന്‍പത്തെട്ടാം വയസ്സിലാണ് അവനു എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എട്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് അതു തിരിച്ചു കിട്ടി തോബിത്. 14. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കാഴ്ച
B) കണ്ണുകള്‍
C) കൈകള്‍
D) കരങ്ങള്‍
29/50
ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ എന്താണ് ലഭിക്കുക ?
A) പ്രതിഫലം
B) അനുഗ്രഹം
C) ദൈവാനുഗ്രഹം
D) സ്വർഗ്ഗം
30/50
എവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ വിവാഹം ആഘോഷിക്കാം എന്നാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് ?
A) ഏക്ബാത്താനിൽ നിന്ന്
B) ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന്
C) ജോർദാനിൽ നിന്ന്
D) റാഗെസിൽ നിന്ന്
31/50
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അവനു കൂലി കൊടുത്തു കൊള്ളാം പോയി എന്ത് വാങ്ങി വരുവാനാണ് പറഞ്ഞത് ?
A) സ്വർണ്ണം
B) പണം
C) വെള്ളി
D) ചെമ്പ്
32/50
ആരാണ് ദുഃഖം അകറ്റി സന്തോഷം നൽകുന്നത് ?
A) കാരുണ്യവാനായ ദൈവം
B) നീതിമാനായ ദൈവം
C) വിശ്വസ്തനായ ദൈവം
D) സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവ്
33/50
ഉന്നതത്തില്‍ ------------- ദൈവം നിന്‍റെ മാര്‍ഗം ശുഭമാക്കും അവിടുത്തെ ദൂതന്‍ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും തോബിത്ത്. 5. ല്‍ നിന്നു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വസിക്കുന്ന
B) ജീവിക്കുന്ന
C) പാര്‍ക്കുന്ന
D) വാഴുന്ന
34/50
എല്ലാം നന്മയും നൽകുന്നത് ആരാണ്?
A) പിതാവ്
B) ദൈവം
C) ദൈവപുത്രൻ
D) കർത്താവ്
35/50
എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ?
A) നന്മ
B) ദാനധർമ്മം
C) പരോപകാരം
D) സഹായം
36/50
അവര്‍ എക്ബത്താനായില്‍ റഗുവേലിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തി ആര് അവരെ കണ്ട് അഭിവാദനം ചെയ്തു അവര്‍ പ്രത്യുഭിവാദനം ചെയ്തു തോബിത്ത്. 7. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഹന്നാ
B) സാറാ
C) അന്ന
D) യുദിത്
37/50
കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണുമെന്നാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ?
A) മരണം
B) അപകടം
C) രോഗം
D) ദിനം
38/50
ആര് ആഹ്ലാദം തുളുമ്പുന്ന ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന രചിച്ചു നിത്യനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍ അവിടുത്തെ രാജ്യം അനുഗ്രഹിതം തോബിത്ത്. 13. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) യാക്കോബ്
B) തോബിത്
C) ദാവിദ്
D) സാവൂള്‍
39/50
അന്നാ മകനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നു എന്ത് ചെയ്തു ?
A) ചുംബിച്ചു
B) കെട്ടിപ്പിടിച്ചു
C) കരം പിടിച്ചു
D) ആശ്ലേഷിച്ചു
40/50
ഉന്നതത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ആര് നിന്‍റെ മാര്‍ഗം ശുഭമാക്കും അവിടുത്തെ ദൂതന്‍ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും തോബിത്ത്. 5. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ദൈവം
B) പിതാവ്
C) അത്യുന്നതന്‍
D) നീതിമാന്‍
41/50
ആദ്യഫലങ്ങളും, വിളവിൻ്റെ ദശാംശവും, ആദ്യം കത്രിക്കുന്ന ആട്ടിൻ രോമവും ബലിപീഠത്തിങ്കൾ -------- പുത്രൻമാരായ പുരോഹിതൻമാരെ ഞാൻ ഏല്പിച്ചു ?
A) റഗുവേൽ
B) റഫായേൽ
C) അഹൻറോന്‍റെ
D) നഫ്താലി
42/50
റഗുവേല്‍ തോബിയാസിനു ------------- സാറായെയും സ്വത്തില്‍ അടിമകളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും പണത്തിന്റെയും പകുതി നല്‍കി തോബിത്ത്. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പുത്രിയായ
B) പത്നിയായ
C) മകളായ
D) ഭാര്യയായ
43/50
തോബിത് തന്‍റെ മരുമകൾ സാറായുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
A) മകളെ നല്ലത് വരട്ടെ
B) മകളെ നന്മ വരട്ടെ
C) മകളെ വന്ദനം
D) മകളെ സ്വാഗതം
44/50
ജറുസലേമിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ലേവി പുത്രൻമാർക്ക് നൽകി പോന്നിരുന്നത് എന്താണ് ?
A) ഉത്പന്നങ്ങളിൽ വലുത്
B) വിളവിൻ്റെ പകുതി
C) വിളവിൻ്റെ ദശാംശം
D) ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ദശാംശം
45/50
മരണത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നതും സകലപാപങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ?
A) സത്യം
B) നീതി
C) ദാനധർമ്മം
D) പ്രാർത്ഥന
46/50
ഗബായേലിനു അവന്‍ രേഖ കൊടുത്തു ഗബായേല്‍ മുദ്ര ------------ പണസഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് ഏല്പിച്ചു തോബിത്ത്. 9. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വയ്ക്കാത്ത
B) തുറക്കാത്ത
C) നല്‍കാത്ത
D) പൊട്ടിക്കാത്ത
47/50
തോബിത് തന്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് ?
A) സാറാ
B) ഹന്നാ
C) റാഫേൽ
D) അന്നാ
48/50
നീ എവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പാത്രത്തിലെ കനലില്‍ മത്സ്യത്തിന്റെ ചങ്കും കരളും ഇട്ടൂ പുകയ്ക്കുക തോബിത്ത്. 6. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) മണവറയില
B) വീട്ടില്‍
C) വീട്ടില്‍
D) ഭവനത്തില്‍
49/50
റഗുവേൽ തോബിയാസിനും ഭാര്യ സാറായ്‌ക്കും സ്വത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആണ് നൽകിയത് ?
A) ഒട്ടകങ്ങളുടെയും ആടുകളുടെയും പണത്തിന്റെയും പകുതി
B) കാളകളുടെയും ആടുകളുടെയും പണത്തിന്റെയും പകുതി
C) പണത്തിന്റെയും കന്നുകാലികളുടെയും പകുതി
D) അടിമകളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും പണത്തിന്റെയും പകുതി
50/50
തോബിത് എപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ?
A) ഹൃദയംവ്യഥയോടെ
B) ദുഃഖഭാരത്തോടെ
C) എളിമയോടെ
D) വിനയത്തോടെ
Result: