Malayalam Bible Quiz: Judith Chapter 1-16 || മലയാളം ബൈബിൾ ക്വിസ് : യൂദിത്ത്

Bible Quiz Questions and Answers from Judith Chapter:1-16 in Malayalam
Judith (യൂദിത്ത്) Quiz: Chapter 1-16