Malayalam Bible Test on John

1/50
ജനക്കൂട്ടം അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറുക്കുന്നത്‌ ഫരിസേയര്‍ കേട്ടു. പുരോഹിത പ്രമുഖന്‍മാരും ഫരിസേയരും അവനെ -------------- സേവകരെ അയച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) തകര്‍ക്കാന്‍
B) ബന്ധിക്കാന്‍
C) നശിപ്പിക്കാന്‍
D) ദ്രോഹിക്കാന്‍
2/50
അപ്പോള്‍ പടയാളികളും അവരുടെ അധിപനും യഹൂദരുടെ സേവകരും കൂടി യേശുവിനെ പിടിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ?
A) ബന്ധിച്ചു
B) അടിച്ചു
C) കൊന്നു
D) വധിച്ചു
3/50
ജനക്കൂട്ടം അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറുക്കുന്നത്‌ ഫരിസേയര്‍ കേട്ടു. പുരോഹിത പ്രമുഖന്‍മാരും --------- അവനെ ബന്‌ധിക്കാന്‍ സേവകരെ അയച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ലേവ്യരും
B) നിയമജ്ഞരും
C) ജനപ്രമാണിയും
D) ഫരിസേയരും
4/50
നിങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങള്‍ കഴുകിയെങ്കില്‍, നിങ്ങളും പരസ്‌പരം എന്ത് കഴുകണം ?
A) കൈകള്‍
B) ശിരസ്സ്
C) പാദങ്ങള്‍
D) കാലുകള്‍
5/50
തന്റെ ശാഖകളിൽ എന്തിനെയാണ് അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത്?
A) ഉണങ്ങിയതിനെ
B) കായ്ക്കാത്തതിനെ
C) ഇലകൾ പൊഴിയുന്നതിനെ
D) ഫലം തരാത്തതിനെ
6/50
യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് എന്തിന്റെ അരുവികളാണ് ഒഴുകുന്നത്?
A) അനുഗ്രഹത്തിന്റെ
B) കൃപയുടെ
C) മഹത്വത്തിന്റെ
D) ജീവജലത്തിന്റെ
7/50
അതിനാല്‍ ---------------- പരിചയക്കാരനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്‍ പുറത്തുചെന്നു വാതില്‍ക്കാവല്‍ക്കാരിയോടു സംസാരിച്ച്‌ പത്രോസിനെയും അകത്തു പ്രവേശിപ്പിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ
B) ജനപ്രമാണിയുടെ
C) പുരോഹിത പ്രമുഖന്റെ
D) പ്രമാണിയുടെ
8/50
ആര് ഒരുഗണം പടയാളികളെയും പുരോഹിതപ്രമുഖന്‍മാരുടെയും ഫരിസേയരുടെയും അടുക്കല്‍നിന്നു സേവകരെയും കൂട്ടി പന്തങ്ങളും വിളക്കുകളും ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെയെത്തി ?
A) യോഹന്നാന്‍
B) അന്ത്രയോസ്
C) യാക്കോബ്
D) യുദാസ്
9/50
ഗബ്ബാത്ത' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ?
A) പ്രത്തോറിയം
B) ന്യായാസനം
C) സിംഹാസനം
D) കൽത്തളം
10/50
തിരുനാള്‍ പകുതിയായപ്പോള്‍ യേശു എവിടെ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ?
A) സിനഗോഗില്‍
B) ദേവാലയത്തില്‍
C) സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തില്‍
D) ആലയത്തില്‍
11/50
യേശു പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ പിതാവ് ആരെ തരുമെന്നുമാണ് യേശു പറഞ്ഞത്?
A) ആത്മാവ്
B) അരൂപി
C) ദൈവദൂതൻ
D) സഹായകനെ
12/50
അപ്പോള്‍ ഫരിസേയര്‍ പരസ്‌പരം പറഞ്ഞു: നമുക്ക്‌ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നില്ലേ നോക്കൂ. ------------- അവന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കഴിഞ്ഞു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ആളുകള്‍
B) ലോകം
C) മനുഷ്യര്‍
D) സമൂഹം
13/50
ആരാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെയുള്ളത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്?
A) മിശിഹാ
B) പ്രവാചകർ
C) ജനങ്ങൾ
D) ദരിദ്രർ
14/50
യേശു വന്നതറിഞ്ഞു ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാരിൽ ആദ്യം യേശുവിന്റെ അടുത്തെത്തിയതാര്?
A) മർത്താ
B) മറിയം
C) യഹൂദർ
D) ജനങ്ങൾ
15/50
എന്നെ ----------------- പ്രവ്യത്തികള്‍ പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആര്‍ക്കും ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അയച്ചവന്റെ
B) നയിച്ചവന്റെ
C) കരുതുന്നവന്റെ
D) സംരക്ഷിച്ചവന്റെ
16/50
ഗലീലി കടലിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത് ?
A) തിബേരിയാസ്
B) ഗനേസറത്
C) ചാവുകടൽ
D) ചെങ്കടൽ
17/50
അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും വേണം അധ്യായം വാക്യം ഏത് ?
A) യോഹന്നാൻ 2. 24
B) യോഹന്നാൻ 3.10
C) യോഹന്നാൻ 2.20
D) യോഹന്നാൻ 3.30
18/50
ലോകത്തിനു വേണ്ടി മിശിഹാ നൽകുന്ന അപ്പം എന്താണ്?
A) അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
B) വചനങ്ങൾ
C) മഹത്വം
D) അവന്റെ ശരീരം
19/50
യേശു ആരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നാന്ന് അരുളിച്ചെയ്തത് ?
A) ദൈവം
B) സ്വർഗ്ഗം
C) എന്നെ അയച്ചവന്റെ
D) അബ്രഹാം
20/50
എന്നാല്‍ ഇതാ, ഇവന്‍ പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവര്‍ ഇവനോട്‌ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവന്‍തന്നെയാണു ക്രിസ്‌തുവെന്ന്‌ ഒരുപക്ഷേ------------ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) നിയമജ്ഞര്‍
B) രാജാവ്
C) അധികാരികള്‍
D) സേവകര്‍
21/50
സീയോന്‍പുത്രീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഇതാ, നിന്റെ രാജാവ്‌ എന്തിന്റെ പുറത്ത്‌ എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
A) ആട്ടിന്‍‌കുട്ടിയുടെ
B) കഴുതക്കുട്ടിയുടെ
C) കുഞ്ഞാടിന്റെ
D) കുതിരക്കുട്ടിയുടെ
22/50
ഇപ്പോഴാണ്‌ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി. ഇപ്പോള്‍ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആര് പുറന്തള്ളപ്പെടും ?
A) രാജാവ്
B) അധികാരി
C) മേലധികാരി
D) നിയമജ്ഞന്‍
23/50
ആരുടെ ഭവനത്തിലാണ് അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുള്ളത്?
A) പിതാവിന്റെ
B) ക്രിസ്തുവിന്റെ
C) ദൈവത്തിന്റെ
D) അബ്രാഹത്തിന്റെ
24/50
അവന്റെ ----------------- ഒന്നു പോലും തകര്‍ക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന തിരുവെഴുത്തു പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അസ്ഥികളില്‍
B) ശിരസ്സില്‍
C) കൈകളില്‍
D) കാലുകളില്‍
25/50
വിവാഹം നടന്ന കാനായിൽ എത്ര കൽഭരണി കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ?
A) മൂന്നെണ്ണം
B) നാലെണ്ണം
C) അഞ്ചെണ്ണം
D) ആറു
26/50
"കർത്താവേ എങ്കിൽ എന്റെ പാദങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശിരസ്സ് കൂടി കഴുകേണമേ" എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ ശിഷ്യൻ ആര്?
A) യോഹന്നാൻ
B) യാക്കോബ്
C) യൂദാസ് സ്കറിയോത്ത
D) പത്രോസ്
27/50
പൂരിപ്പിക്കുകനിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ____ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും?
A) നന്മ
B) ക്ഷമ
C) കരുണ
D) സ്നേഹം
28/50
ഈശോയുടെ ആദ്യ അത്ഭുതം ഏത്?
A) കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് സുഖം നൽകുന്നത്
B) മുടന്തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്
C) കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന്
D) അന്ധന് കാഴ്ച നൽകുന്നത്
29/50
സത്യം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ എന്തിലേക്ക് വരുന്നു ?
A) പ്രകാശത്തിലേക്ക്
B) നന്മയിലേക്ക്
C) അന്ധകാരത്തിലേക്ക്
D) വെളിച്ചത്തിലേക്ക്
30/50
തിരുനാള്‍ പകുതിയായപ്പോള്‍ ആര് ദേവാലയത്തില്‍ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ?
A) സ്നാപകയോഹന്നാന്‍
B) ശിഷ്യന്‍മാര്‍
C) ദൈവ ദൂതന്‍
D) യേശു
31/50
അവന്റെ അസ്ഥികളില്‍ ഒന്നു പോലും --------------- എന്ന തിരുവെഴുത്തു പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഒടിക്കപ്പെടുകയില്ല
B) നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല
C) വളയ്ക്കപ്പെടുകയില്ല
D) തകര്‍ക്കപ്പെടുകയില്ല
32/50
യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ അവസാന തലക്കെട്ടെന്ത് ?
A) പത്രോസ് അജപാലകൻ
B) യേശുവും വത്സല ശിഷ്യനും
C) തോമസിന്റെ സംശയം
D) യേശു ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു
33/50
കുളികഴിഞ്ഞവന്റെ കാലുകള്‍ മാത്രമേ കഴുകേണ്ടതുള്ളു. അവന്‍ മുഴുവന്‍ ശുചിയായിരിക്കും. നിങ്ങളും ശുദ്‌ധിയുള്ളവരാണ്‌; എന്നാല്‍ എല്ലാവരുമല്ല ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ?
A) സ്നാപകയോഹന്നാന്‍
B) ശിഷ്യന്മാര്‍
C) മിശിഹാ
D) യേശു
34/50
വാതിലിലൂടെ തൊഴുത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്?
A) രാജാവ്
B) ഇടയൻ
C) ഭൃത്യൻ
D) യജമാനൻ
35/50
ആരിൽ ആയിരുന്നു അവർ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്നത്?
A) മോശ
B) ദൈവം
C) മിശിഹാ
D) പ്രവാചകന്മാർ
36/50
ഏതു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തു വരുന്നത് എന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത്?
A) കഫർണാം
B) യൂദയാ
C) ബേത്ലഹേം
D) നസ്രത്ത്
37/50
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് എന്തുയര്‍ത്തി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു ?
A) കണ്ണുകള്‍
B) മിഴികള്‍
C) മനസ്സു
D) കരങ്ങള്‍
38/50
ആരാണ് യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചത് ?
A) അന്നാസ്
B) പീലാത്തോസ്
C) കയ്യാഫാസ്
D) ഹേറോദേസ്
39/50
രാത്രിയിൽ ഈശോയെ സന്ദർശിച്ച യഹൂദ പ്രമാണി ആര് ?
A) നിക്കദേമൂസ്
B) അരിമത്യാക്കരൻ ജോസഫ്
C) ശതാധിപൻ
D) ലേവി
40/50
ആരില്‍ നിന്നുള്ള മഹത്വത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ അവര്‍ അഭിലഷിച്ചു. ?
A) ദൈവത്തില്‍
B) പിതാവില്‍
C) നീതിമാനില്‍
D) അത്യുന്നതനില്‍
41/50
പുത്രനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു വി. യോഹന്നാന്‍. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) നന്മകള്‍
B) കാരുണ്യം
C) ജീവന്‍
D) നിത്യജീവന്‍
42/50
ആരാണ് മുന്തിരിച്ചെടി?
A) യേശു
B) ശിഷ്യർ
C) പിതാവ്
D) ജനങ്ങൾ
43/50
തന്നെ സ്വീകരിച്ച അവർക്കെല്ലാം തൻറെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം എന്തിനുള്ള കഴിവാണ് നൽകുന്നത് ?
A) ദൈവമക്കൾ ആകാൻ
B) അനുഗൃഹീതരാകാൻ
C) നന്മയുള്ളവർ ആകാൻ
D) പ്രവാചകൻ ആകാൻ
44/50
പീലിപ്പോസ് അന്ത്രയോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും ---------------- ബേത്സയ്ദായില്‍ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പട്ടണമായ
B) നഗരമായ
C) നാടായ
D) ദേശമായ
45/50
എന്ത് പകുതിയായപ്പോള്‍ യേശു ദേവാലയത്തില്‍ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ?
A) പെരുനാള്‍
B) തിരുനാള്‍
C) കൂടാരതിരുനാള്‍
D) ബലിപ്പെരുന്നാള്‍
46/50
സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ കയറി പോകുന്നതും ആരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത്.?
A) മിശിഹായുടെ മേൽ
B) ജനത്തിന്മേൽ എൽ
C) ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ
D) മനുഷ്യപുത്രന്റെ മേൽ
47/50
യേശുവിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചാൽ ആരുവന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് പുരോഹിത പ്രമുഖൻമാരും ഫരിസെയരും പറഞ്ഞത്?
A) രാജാക്കന്മാർ
B) റോമാക്കാർ
C) ഗ്രീക്കുകാർ
D) ചക്രവർത്തിമാർ
48/50
സഹായകൻ വന്ന് എന്തിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തും?
A) വിധി സ്വർഗം നരകം
B) നന്മ ക്ഷമ കരുണ
C) ദുഷ്ടർ ശിഷ്ടർ ന്യായവിധി
D) പാപം, നീതി, ന്യായ വിധി
49/50
യേശു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ദിവസമാണ്?
A) സാബത്ത്
B) കൂടാരത്തിരുന്നാൾ
C) പെസഹ
D) കൂടാരത്തിരുന്നാൾ
50/50
ലാസറിന്റെ സംസ്കാര ശേഷം എത്രാം ദിവസമാണ് യേശു എത്തിയത്?
A) നാലാം ദിവസം
B) രണ്ടാം ദിവസം
C) ഒന്നാം ദിവസം
D) ഏഴാം ദിവസം
Result: