Malayalam Bible Quiz on Book of Exodus1/50
ഈജിപ്‌തുരാജാവ്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: മോശേ, അഹറോനേ, നിങ്ങള്‍ -------------------- ജോലിക്കു മുടക്കം വരുത്തുന്നതെന്തിന്‌? പോയി നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുവിന്‍. ?
A) മനുഷ്യന്റെ
B) ദാസരുടെ
C) ജനത്തിന്റെ
D) സ്നേഹിതരുടെ
2/50
കരുവേലമരംകൊണ്ടു പണിതു സ്വര്‍ണം ------------------- നാലു തൂണുകളില്‍ അതു തൂക്കിയിടണം. തൂണുകളുടെ കൊളുത്തുകള്‍ സ്വര്‍ണംകൊണ്ടും പാദകുടങ്ങള്‍ വെള്ളികൊണ്ടും നിര്‍മിക്കണം. പുറപ്പാട്. 26. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പൂശിയ
B) നിര്‍മിച്ച
C) പണിത
D) പൊതിഞ്ഞ
3/50
ഹെബ്രായരുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സന്‌ദര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, മൂന്നു ദിവസത്തെയാത്രചെയ്‌ത്‌ മരുഭൂമിയില്‍ച്ചെന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനു ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുക. അല്ലാത്തപക്‌ഷം, അവിടുന്നു മഹാമാരികൊണ്ടോ ---------------- കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ ശിക്‌ഷിക്കും. പുറപ്പാട്. 5. നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വാള
B) കമ്പ്
C) ആയുധം
D) കല്ല്‌
4/50
ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്‌ഥലത്തെത്തുന്നതുവരെ എത്ര വര്‍ഷത്തേക്കു മന്നാ ഭക്‌ഷിച്ചു പുറപ്പാട്. 16. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) അറുപത്
B) മുപ്പത്
C) അന്‍പത്
D) നാല്പത്
5/50
നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഈ ചേരുവക്കണക്കനുസരിച്ച്‌ സുഗന്‌ധദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്‌; ആര്‍ക്ക് വിശുദ്‌ധമായ ഒന്നായി ഇതിനെ കരുതണം. ?
A) നീതിമാന്
B) കര്‍ത്താവിനു
C) സര്‍വശക്തന്
D) പിതാവിന്
6/50
നിങ്ങളുടെ സന്തതികളെ ആകാശത്തിലെ എന്തിനെപ്പോലെ ഞാന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കും പുറപ്പാട്. 32. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) നക്ഷത്രങ്ങളെ
B) മന്നനെ
C) താരകങ്ങളെ
D) ചന്ദ്രനെ
7/50
അഹറോന്‍െറ എന്തിനായി അര്‍പ്പിച്ച മുട്ടാടിന്‍െറ നെഞ്ചെടുത്ത്‌ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ നീരാജനം ചെയ്യുക. ഇത്‌ നിന്‍െറ ഓഹരിയായിരിക്കും. ?
A) അഭിഷേകത്തിനായി
B) നീതിയ്ക്കായി
C) സമര്‍പ്പണത്തിനായി
D) കരുണാബലിക്കായി
8/50
അവര്‍ സ്വര്‍ണംതല്ലിപ്പരത്തി നേരിയ നൂലുകളായി വെട്ടിയെടുത്ത്‌ നീലം, ധൂമ്രം, കടുംചെമപ്പ്‌ എന്നീ വര്‍ണങ്ങളിലുള്ള നൂലുകളിലും നേര്‍മയില്‍ നെയ്‌തെടുത്ത ചണത്തുണികളിലും വിദഗ്‌ധമായി --------------. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്തു
B) നന്നാക്കി
C) കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു
D) യോജിപ്പിച്ചു
9/50
കര്‍ത്താവു കല്‍പിച്ചതുപോലെ, മോശ കൂടാരത്തിന്‍െറ എന്ത് ഒരുക്കി, വിരികള്‍ നിരത്തി. 40. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ജനല്‍
B) മേള്‍ഭാഗം
C) വാതില്‍
D) വിതാനം
10/50
മോചനദ്രവ്യം നിശ്‌ചയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ നിശ്‌ചയിച്ച തുകകൊടുത്ത്‌ അവന്‌ എന്ത് വീണ്ടെടുക്കാം. ?
A) നന്മ
B) ആര്‍ജ്ജവം
C) ശക്തി
D) ജീവന്‍
11/50
അവന്‍ നാലു സ്വര്‍ണവളയങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച്‌ അവ മേശയുടെ എത്ര കാലുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ചു. പുറപ്പാട്. 37. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) രണ്ട്
B) മൂന്ന്
C) അഞ്ച്
D) നാല്
12/50
കുറ്റക്കാരന് എന്തു നല്‍കി കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നാണ് മോശയുടെ നിയമത്തില്‍ പറയുന്നത് ?
A) വ്യാജ മൊഴി
B) അസത്യ ഭാഷണം
C) കള്ളസാക്ഷ്യം
D) കള്ളത്തരം
13/50
ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ അതിനു മന്നാ എന്നു പേരു നല്‌കി. അതു കൊത്തമ്പാലരി പോലെയിരുന്നു. വെളുത്തതും എന്ത് ചേര്‍ത്ത അപ്പത്തിന്‍െറ രുചിയുള്ളതുമായിരുന്നു. പുറപ്പാട്. 16. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പുളി
B) തേന
C) മധുരം
D) നെയ്യ്
14/50
അടിമത്തത്തിന്‍െറ ---------------- ഈജിപ്‌തില്‍നിന്നു നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ്‌ നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌. പുറപ്പാട്. 20. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രദേശമായ
B) ഭവനമായ
C) നാടായ
D) നഗരമായ
15/50
അവന്‍ മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക്‌ എന്തിനെ നയിക്കവേ ദൈവത്തിന്‍െറ മലയായ ഹോറെബില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. ?
A) ആടുകളെ
B) ചെമ്മരിയാടിനെ
C) കുതിരയെ
D) പക്ഷികളെ
16/50
ഭയപ്പെടേണ്ടാ. നിങ്ങളെ പരീക്‌ഷിക്കുന്നതിനും ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍വേണ്ടി നിങ്ങളില്‍ ദൈവഭയം ഉളവാക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്‌ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത്‌. പുറപ്പാട്. 20. ല്‍ നിന്ന് വിട്ടുപ്പോയ ഭാഗം ചേര്‍ക്കുക ?
A) ദ്രോഹം
B) ദുഷ്ടത
C) ശാപം
D) പാപം
17/50
മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കരുത്‌. എന്തെന്നാല്‍, അസഹിഷ്‌ണു എന്നു പേരുള്ള കര്‍ത്താവ്‌ അസഹിഷ്‌ണുവായ -------------------- തന്നെ. പുറപ്പാട്. 34. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദൈവം
B) സര്‍വശക്തന്‍
C) പിതാവ്
D) അത്യുന്നതന്‍
18/50
അവന്‍ നാലു എന്ത് നിര്‍മിച്ച്‌ അവ മേശയുടെ നാലു കാലുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ചു. പുറപ്പാട്. 37. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) വളയങ്ങള്‍
B) സ്വര്‍ണവളയങ്ങള
C) തൂണുകള്‍
D) വിരികള്‍
19/50
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഫറവോ മുതല്‍ തിരികല്ലില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ആര് വരെയുള്ള എല്ലാ ഈജിപ്‌തുകാരുടെയും ആദ്യജാതന്‍മരിക്കും. കന്നുകാലികളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളും ചാകും. പുറപ്പാട്. 11. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ദാസര്‍
B) ജനം
C) ആളുകള്‍
D) ദാസി
20/50
ബലിപീഠം വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതിന്‌ അതിന്‍െറ വശങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിലൂടെ തണ്ടുകള്‍ കടത്തി. ------------------------- പലകകള്‍ കൊണ്ടാണു നിര്‍മിച്ചത്‌; അതിന്‍െറ അകം പൊള്ളയായിരുന്നു. പുറപ്പാട്. 38. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ബലിപീഠം
B) ഗേഹം
C) കൂടാരം
D) ഭവനം
21/50
ഇസ്രായേല്‍ജനത്തില്‍നിന്നു എന്ത് സ്വീകരിച്ച്‌ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കണം. ?
A) പാപപരിഹാരത്തുക
B) നേര്‍ച്ചത്തുക
C) കാഴ്ചത്തുക
D) പണം
22/50
പുത്തിയേലിന്റെ പുത്രിയിൽ നിന്നും എലെയാസറിനുണ്ടായ പുത്രൻ ആര് ?
A) നാദാബ്
B) അസ്സിർ
C) അബിയാസാഫ്
D) ഫിനെഹാസ്
23/50
മോശ പാളയത്തിലെങ്ങും എന്താണ് വിളംബരം ചെയ്തത് ?
A) അറിയിപ്പ്
B) ഒരു കല്പന
C) ദൈവകല്പന
D) പ്രമാണം
24/50
അവര്‍ ചെയ്‌ത ജോലികളെല്ലാം മോശ പരിശോധിച്ചു. ആര് കല്‍പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മോശ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പുറപ്പാട്. 39.ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കര്‍ത്താവ്
B) പുത്രന്‍
C) പിതാവ്
D) മോശ
25/50
കർത്താവിന്റെ എന്താണ് കൂടാരത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് ?
A) സാന്നിധ്യം
B) പ്രകാശം
C) മഹത്വം
D) അനുഗ്രഹം
26/50
കുറ്റക്കാരനെന്നു ദൈവം വിധിക്കുന്ന ആള്‍ തന്‍െറ ആര്‍ക്കു ഇരട്ടി തിരികെക്കൊടുക്കണം ?
A) യജമാനന്
B) അയല്‍ക്കാരന്
C) ഉടമക്ക്
D) ദാസന്
27/50
ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ നാമത്തില്‍ ഫറവോയോടു സംസാരിക്കാന്‍ വന്നതുമുതല്‍ അവന്‍ ഈ ജനത്തെ കഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയാണ്‌; അങ്ങ്‌ അങ്ങയുടെ ------------------- മോചിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പുറപ്പാട്. 5. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ജനത്തെ
B) സമൂഹത്തെ
C) ആളുകളെ
D) പ്രജകളെ
28/50
ആകയാല്‍ വരൂ, ഞാന്‍ നിന്നെ ഫറവോയുടെ അടുക്കലേക്ക്‌ അയയ്‌ക്കാം. നീ എന്‍െറ ജനമായ ഇസ്രായേല്‍ മക്കളെ എവിടെ നിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. ?
A) മിദിയാനില്‍
B) യുദായില്‍
C) ഹാരാനില്‍
D) ഈജിപ്തില്‍
29/50
അത്‌ സര്‍പ്പമായി മാറും. മോശയും അഹറോനും ഫറവോയുടെ അടുക്കല്‍ച്ചെന്ന്‌ കര്‍ത്താവു കല്‍പിച്ചതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ------------------- വടി ഫറവോയുടെയും സേവകരുടെയും മുന്‍പില്‍ ഇട്ടു. പുറപ്പാട്. 7. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) മോശ
B) നോഹ
C) അഹറോന
D) സേത്ത്
30/50
തനി സ്വര്‍ണംകൊണ്ട്‌ കൃപാസനം നിര്‍മിച്ചു. അതിന്‍െറ എന്ത് രണ്ടര മുഴവും വീതി ഒന്നര മുഴവുമായിരുന്നു. ?
A) അളവ്
B) നീളം
C) തൂക്കം
D) വീതി
31/50
ഈജിപ്‌തുകാര്‍ ചുമത്തിയ ഭാരം നീക്കി നിങ്ങളെ ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും.പുറപ്പാട്. 6. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) മോചിപ്പിക്കും
B) രക്ഷിക്കും
C) നയിക്കും
D) കാക്കും
32/50
വിളക്കുകാലും ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം കൂടി ഒരു താലന്തു തനി ------------------- കൊണ്ടു വേണം നിര്‍മിക്കാന്‍. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഈയം
B) സ്വര്‍ണം
C) ഇരുമ്പ്
D) തങ്കം
33/50
മോശ എന്തിന് മീതെ കൈ നീട്ടി. കര്‍ത്താവു രാത്രി മുഴുവന്‍ ശക്‌തമായ ഒരു കിഴക്കന്‍കാററയച്ചു കടലിനെ പിറകോട്ടു മാററി. കടല്‍ വരണ്ട ഭൂമിയാക്കി;വെള്ളം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. പുറപ്പാട്. 14.ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കടലിന്
B) അരുവിയ്ക്ക്
C) പുഴയ്ക്ക്
D) ജലാശയത്തിനു
34/50
സുഗന്ധ തൈലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിദഗ്ധനെ പോലെ അവൻ വിശുദ്ധമായ അഭിഷേക തൈലവും ധൂപത്തിനുള്ള എന്തുവാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് ?
A) പരിമള സസ്യങ്ങൾ
B) സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ
C) പരിമള വസ്തുക്കൾ
D) സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ
35/50
മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളില്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെയെല്ലാം ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനു ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ എന്‍െറ ആരെ ഞാന്‍ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. പുറപ്പാട്. 13. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കടിഞ്ഞൂല്‍പുത്രന്‍മാരെ
B) കുട്ടികളെ
C) മക്കളെ
D) പരമ്പരയെ
36/50
മോശ കടലിനുമീതെ കൈ നീട്ടി. കര്‍ത്താവു എപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ ശക്‌തമായ ഒരു കിഴക്കന്‍ കാററയച്ചു കടലിനെ പിറകോട്ടു മാററി. കടല്‍ വരണ്ട ഭൂമിയാക്കി;വെള്ളം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. പുറപ്പാട്. 14.ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) സന്ധ്യയില്‍
B) രാത്രി
C) രാവിലെ
D) പകല്‍
37/50
കര്‍ത്താവു മോശയോട്‌ അരുളിച്ചെയ്‌തു: ഫറവോയുടെ അടുക്കല്‍ച്ചെന്നു പറയുക: കര്‍ത്താവു കല്‍പിക്കുന്നു: എന്നെ ആരാധിക്കാനായി എന്‍െറ ആരെ വിട്ടയയ്‌ക്കുക. ?
A) ജനത്തെ
B) പ്രജകളെ
C) മനുഷ്യരെ
D) ദാസരെ
38/50
എത്രാം മാസത്തിന്‍െറ ഒന്നാം ദിവസം നീ സമാഗമകൂടാരം സ്‌ഥാപിക്കണം. പുറപ്പാട്. 40. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) അഞ്ചാം
B) ഒന്നാം
C) നാലാം
D) രണ്ടാം
39/50
അടുത്തു വരരുത്‌. നിന്‍െറ ചെരുപ്പ്‌ അഴിച്ചുമാറ്റുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, നീ നില്‍ക്കുന്ന സ്‌ഥലം എന്താണ് ?
A) പരിശുദ്ധമാണ്
B) നിര്‍മലമാണ്
C) വിശുദ്ധമാണ്
D) ന്യായമാണ്
40/50
വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കരുത്‌; എന്ത് നല്‍കി കുറ്റക്കാരനു കൂട്ടുനില്‍ക്കരുത്‌. ?
A) വ്യാജവാര്‍ത്ത
B) കള്ളസാക്ഷ്യം
C) കള്ളം
D) സാക്ഷ്യം
41/50
നിലയങ്കിയുടെ വിളുമ്പിനു ചുറ്റും നീലം, ധൂമ്രം, --------------------------- എന്നീ നിറങ്ങളില്‍ മാതളനാരങ്ങകളും തുന്നിച്ചേര്‍ക്കണം. അവയ്‌ക്കിടയില്‍ സ്വര്‍ണമണികള്‍ ബന്‌ധിക്കണം. ?
A) മഞ്ഞ
B) നീല
C) കടുംചുമപ്പ്
D) കറുപ്പ്
42/50
മോശ ജോഷ്വയോടു പറഞ്ഞു: ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ അമലേക്യരുമായി യുദ്‌ധത്തിനു പുറപ്പെടുക. ഞാന്‍ നാളെ ദൈവത്തിന്‍െറ എന്ത് കൈയിലെടുത്തു മലമുകളില്‍ നില്‍ക്കും. പുറപ്പാട്. 17. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) തൊപ്പി
B) അംശവടി
C) വടി
D) കിരീടം
43/50
ഫറവോ മോശയെയും വിളിച്ചുവരുത്തിപറഞ്ഞു: എന്നില്‍നിന്നും എന്‍െറ ജനത്തില്‍നിന്നും തവളകളെ അകറ്റിക്കളയുന്നതിനു കര്‍ത്താവിനോടു നിങ്ങള്‍ അപേക്‌ഷിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിനു ബലിയര്‍പ്പിക്കാനായി ജനത്തെ ഞാന്‍ വിട്ടയയ്‌ക്കാം. പുറപ്പാട്. 8. ല്‍ നിന്ന് വിട്ടുപ്പോയ ഭാഗം ചേര്‍ക്കുക ?
A) ലോത്തിനെയും
B) സേത്തിനെയും
C) നോഹയെയും
D) അഹറോനെയും
44/50
ആരെ സമീപിക്കുന്ന പുരോഹിതന്‍മാരും തങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്‌ധീകരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കില്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ കോപം അവരുടെമേല്‍ പതിക്കും. പുറപ്പാട്. 19. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പുത്രനെ
B) കര്‍ത്താവിനെ
C) നീതിമാനെ
D) പിതാവിനെ
45/50
അവര്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവത്തെ കണ്ടു. ആകാശതുല്യം ----------------------- ഇന്‌ദ്രനീലക്കല്‍ത്തളംപോലെ എന്തോ ഒന്ന്‌ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളുടെ താഴേ കാണപ്പെട്ടു. പുറപ്പാട്. 24. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രകാശമാനമായ
B) കരുണയായ
C) വെളിച്ചമായ
D) ജ്വാലയായ
46/50
മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നവന്‍ വധിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് മോശയുടെ നിയമത്തില്‍ പറയുന്നത്‌ ?
A) അടിച്ചു
B) വെറുത്തു
C) തല്ലി
D) ദ്രോഹിച്ചു
47/50
എന്തെന്നാല്‍, അവിടുത്തേക്കെതിരായുള്ള നിങ്ങളുടെ ------------------------ അവിടുന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളാരാണ്‌? നിങ്ങളുടെ ആവലാതികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരായിട്ടല്ല, കര്‍ത്താവിനെതിരായിട്ടാണ്‌. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദുരിതങ്ങള്‍
B) വിനാശങ്ങള്‍
C) ആവലാതികള
D) നാശങ്ങള്‍
48/50
കരുവേലത്തടികൊണ്ട്‌ അവന്‍ ഒരു ധൂപപീഠം പണിതു. അത്‌ ഒരു മുഴം നീള വും ഒരു മുഴം വീതിയുമുള്ള സമചതുരമായിരുന്നു; ഉയരം ----------------------------. അതിന്‍െറ കൊമ്പുകള്‍ അതിനോട്‌ ഒന്നായിച്ചേര്‍ന്നിരുന്നു. പുറപ്പാട്. 37. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) രണ്ടു മുഴം
B) അഞ്ച് മുഴം
C) മൂന്നു മുഴം
D) നാല് മുഴം
49/50
രണ്ടു സ്വര്‍ണത്തുടലുകള്‍ ഉരസ്‌ത്രാണത്തിന്‍െറ എവിടെയുള്ള വളയങ്ങളില്‍ കൊളുത്തി. ?
A) സമീപത്തുള്ള
B) മൂലകളിലുള്ള
C) മുകളിലുള്ള
D) അരികിലുള്ള
50/50
നീ വര്‍ധിച്ച്‌ എന്ത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച്‌ അവരെ നിന്‍െറ മുന്‍പില്‍നിന്ന്‌ ഞാന്‍ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ?
A) സ്ഥലം
B) നഗരം
C) ദേശം
D) നാട്
Result: