Malayalam Bible Quiz on Judith

 

Malayalam Bible Quiz on Judith

1/50
യൂദിത്ത് എത്ര ദിവസമാണ് പാളയത്തിൽ പാർത്തത്?
A) 7 ദിവസം
B) 2 ദിവസം
C) 5 ദിവസം
D) 3 ദിവസം
2/50
കർത്താവ് മഴപെയ്യിച്ചു നമ്മുടെ എന്ത് നിറയ്ക്കും എന്നാണ് ഉസിയ യൂദിത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ?
A) തോടുകള്‍
B) ജലാശയങ്ങൾ
C) ജലസംഭരണികൾ
D) അരുവികൾ
3/50
ഇസ്രായേൽജനം എവിടം അടച്ചാണ് ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ സുശക്തമാക്കി സമതലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ?
A) മലഞ്ചെരിവുകൾ
B) മലമ്പാതകൾ
C) തീരപ്രദേശങ്ങൾ
D) നഗരങ്ങൾ
4/50
മനാസ്സെ ആരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു?
A) ഗിദെയോന്റെ
B) യൂദിത്തിന്റെ
C) എഫ്രായിമിന്റെ
D) അബിനോവാമിന്റെ
5/50
യുദിത്ത് ഇസ്രായേല്‍ ------------- മുന്‍പില്‍ നിന്നു കൊണ്ട് ക്യതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രമാലപിച്ചു ജനം ആ സ്തുതിഗീതം ഉച്ചത്തില്‍ ഏറ്റുപാടി യുദിത്ത്. 15 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ജനത്തിന്റെ
B) മക്കളുടെ
C) മനുഷ്യരുടെ
D) ഗോത്രത്തിന്റെ
6/50
ജനതകൾ എല്ലാം നബുക്കദ്നേസറിനെ മാത്രംആരാധിക്കുന്നതിനും എല്ലാ നാവുകളും ഗോത്രങ്ങളും അവനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ഥലത്തെ എന്തിനെയെല്ലാം നിർമൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹോളോഫർണസിന് ആജ്ഞ ലഭിച്ചിരുന്നത് ?
A) ദേവൻമാരെ
B) സകലദേവന്മാരേയും
C) സകല പ്രതിഷ്ഠകളെയും
D) അഷേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും
7/50
യൂദിത്ത് എവിടെവച്ചാണ് മൃതിയടഞ്ഞത്?
A) ജറുസലേമിൽ
B) ഇസ്രായേലിൽ
C) ദോഥാനിൽ
D) ബത്തൂലിയായിൽ
8/50
ആരുടെ കണ്ണുകളെ മയക്കത്തക്കവിധമാണ് യൂദിത്ത് അതീവ സൗന്ദര്യവതിയായി ചമഞ്ഞത് ?
A) സ്ത്രീകളുടെ
B) നാട്ടുകാരുടെ
C) ഭടന്മാരുടെ
D) പുരുഷന്മാരുടെ
9/50
രണ്ടാം ദിവസം ഹോളോഫര്ണ‍സ് ബത്തുലിയായിലെ ഇസ്രായേല്യര്‍ നോക്കി നില്‍ക്കെ തന്റെ ആരെ നയിച്ചു യുദിത്ത്. 7. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പടയാളികളെ
B) കാലാള്‍പ്പടയെ
C) അംഗരക്ഷകരെ
D) കുതിരപ്പടയെ
10/50
ആരാണ് പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടു ചേർന്നത്?
A) ആഖിയോർ
B) ഓനിയാസ്
C) ജാസൻ
D) അറേത്താസ്
11/50
വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങള്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് അവളെ നയിക്കാന്‍ അവന്‍ അവരോട് ------------- പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ആജ്ഞാപിച്ചു
B) കല്പിച്ചു
C) നിര്‍ദേശിച്ചു
D) അരുളിച്ചെയ്തു
12/50
ബഗോവാസ് യജമാന സന്നിധിയിൽനിന്നു ആരെയെല്ലാം വെളിയിലാക്കിയാണ് കൂടാര കവാടം പുറത്തുനിന്ന് അടച്ചത് ?
A) സേവകൻമാരെയെല്ലാം
B) അടിമകളെയെല്ലാം
C) പരിചാരകൻമാരെ യെല്ലാം
D) ഉദ്യോഗസ്ഥരെയെല്ലാം
13/50
അവിടുന്ന് എന്തു ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കും?
A) സംപ്രീതനാകുന്നെങ്കിൽ
B) പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ
C) കടാക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ
D) കരുണ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ
14/50
ഹോളോഫർണസ് ജനതകളോടു ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് നശിപ്പിച്ച രീതിയും യൂദായിലെ ആരാണ് അറിഞ്ഞത് ?
A) ജനങ്ങൾ
B) ഇസ്രായേല്യർ
C) കനാന്യർ
D) ഇസ്രായേൽജനം
15/50
ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാനും തർക്കിച്ചു കീഴടക്കാനും ആര് മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല ?
A) കർത്താവ്
B) അത്യുന്നതൻ
C) സംരക്ഷകൻ
D) ദൈവം
16/50
യൂദിത്തിന്റെ നിത്യോപയോഗത്തിന് ബഗോവാസ് നൽകിയത് എന്തായിരുന്നു ?
A) പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ
B) മൃദുലവസ്ത്രങ്ങൾ
C) ആട്ടിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ
D) മൃദുലമായ ആട്ടിൻ തോൽ
17/50
തുറക്കൂ വാതിൽ തുറക്കൂ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മോടു കൂടെയുണ്ട്. ആരോടാണ് യൂദിത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ?
A) ശ്രേഷ്ഠൻമാരോട്
B) ഭടന്മാരോട്
C) സേവകൻമാരോട്
D) കവാടത്തിലെ കാവൽക്കാരോട്
18/50
യൂദിത്തും ദാസിയും എവിടേക്ക് പോകും പോലെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ?
A) ആരാധനയ്ക്ക്
B) പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്
C) സ്തുതിക്കാൻ
D) കുമ്പിടാൻ
19/50
നീ പോയി നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതു സ്ത്രീയെ ഞങ്ങളോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഹോളോഫർണസ് ഷണ്ഡനോട് പറഞ്ഞത് ?
A) ഹെബ്രായ
B) കാനാന്യ
C) ഹിത്യ
D) മോബാവ്യ
20/50
ധൂപാർപ്പണ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനോട് യൂദിത്ത് നിലവിളിച്ചത് ?
A) അത്യുച്ചത്തിൽ
B) ഉറക്കെ
C) വലിയ ശബ്ദത്തിൽ
D) ഉച്ചത്തിൽ
21/50
എത്രാം ദിവസം ഹോളോഫര്ണ‍സ് ബത്തുലിയായിലെ ഇസ്രായേല്യര്‍ നോക്കി നില്‍ക്കെ തന്റെ കുതിരപ്പടയെ നയിച്ചു യുദിത്ത്. 7. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) രണ്ടാം
B) ഒന്നാം
C) നാലാം
D) അഞ്ചാം
22/50
തന്‍റെ കല്പന ----------- ഏവരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു യുദിത്. 2. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പാലിക്കാത്ത
B) അനുസരിക്കാത്ത
C) നടപ്പിലാക്കാത്ത
D) സൂക്ഷിക്കാത്ത
23/50
യൂദിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോഫർണസിനെ വണങ്ങിയത് ?
A) കൂപ്പു കരങ്ങളോടെ
B) സാഷ്ടാംഗം വീണ്
C) കുമ്പിട്ട്
D) പ്രണമിച്ച്
24/50
അവൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് അവന്റെ കഴുത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വെട്ടി ?
A) 3 പ്രാവശ്യം
B) 1 പ്രാവശ്യം
C) 2 പ്രാവശ്യം
D) 4 പ്രാവശ്യം
25/50
നിന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ എന്ത് ഉത്തമം തന്നെ എന്നാണ് ഹോളോഫർണസ് യൂദിത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ?
A) കരബലം
B) ശക്തി
C) കരം
D) പ്രവൃത്തി
26/50
അവൾ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ ആരാണ് നോക്കിനിന്നത് ?
A) ദേശവാസികൾ
B) ശ്രേഷ്ഠന്മാർ
C) സ്ത്രീകൾ
D) നഗരവാസികൾ
27/50
ഇവർ പൂർവികരുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയാനിടയായ ആരെ ആരാധിച്ചു. എന്നാണ് ആഖിയോർ പറഞ്ഞത് ?
A) ദൈവത്തെ
B) അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ
C) കരുണാമയനായ ദൈവത്തെ
D) സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ
28/50
യൂദിത്ത് മലയുടെ താഴേക്കിറങ്ങി ഏതിലൂടെയാണ് നടന്നു നീങ്ങിയത് ?
A) വഴിയിലൂടെ
B) പാതയിലൂടെ
C) സമതലത്തിലൂടെ
D) താഴ് വരയിലൂടെ
29/50
അവന്‍ അവരുടെ ആരാധനാ മന്ദിരങ്ങള്‍ തട്ടിത്തകര്‍ത്തു അവരുടെ വിശുദ്ധമായ എന്ത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു യുദിത്. 3 . ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഉള്‍വനങ്ങള്‍
B) ഉപവനങ്ങള്‍
C) കാടുകള്‍
D) ഗുഹകള്‍
30/50
അക്കാലത്തെ നീതി പാലകന്മാർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു ?
A) മിക്ക, ഉസിയ,കാബ്രിസ്
B) ബാലാക്, ഉസിയാ, കാർ മിസ്
C) കാബ്രിസ്, മിക്കാ, കാർമിസ്
D) ഉസിയാ, കാബ്രിസ്, കാർമിസ്
31/50
ഹോളോഫർണസിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ യൂദിത്തിനെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്?
A) മുറിയിലേക്ക്
B) കവാടത്തിലേക്ക്
C) പാളയത്തിലേക്ക്
D) കൂടാരത്തിനു ഉള്ളിലേക്ക്
32/50
അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ആളുകൾ നഗര കവാടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ആരെയാണ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്?
A) ശ്രേഷ്ഠൻമാരെ
B) അനുചരന്മാരെ
C) ദാസന്മാരെ
D) യൊവാക്കിമിനെ
33/50
ഗൊത്തോനിയേലിന്റെ പുത്രൻ ആര് ?
A) കാർമിസ്
B) ആസാ
C) കാബ്രിസ്
D) സേരാ
34/50
എവിടെ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തനായി കിടക്കയില്‍ കിടക്കുന്ന ഹോളോഫര്‍ണസിന്റെ സമീപം യുദിത്ത് മാത്രം അവശേഷിച്ചു 13. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ആലയത്തില്‍
B) കൂടാരത്തില്‍
C) ഭവനത്തില്‍
D) അങ്കണത്തില്‍
35/50
ആരെ വളഞ്ഞാണ് അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്തത് ?
A) മിദിയാൻകാരെ
B) സീദോൻകാരെ
C) കെലിയക്കാരെ
D) ലബനോൻകാരെ
36/50
യുദിത്ത് ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നിന്നു കൊണ്ട് ക്യതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രമാലപിച്ചു ----------- ആ സ്തുതിഗീതം ഉച്ചത്തില്‍ ഏറ്റുപാടി യുദിത്ത്. 15 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ജനം
B) ആളുകള്‍
C) ആളുകള
D) മനുഷ്യര്‍
37/50
അസീറിയക്കാരുടെ ആരാണ് യുദിത്തിനെ കണ്ടത് ?
A) ഭടന്മാർ
B) ശ്രേഷ്ഠന്മാർ
C) കാവൽഭടന്മാർ
D) നഗരവാസികൾ
38/50
എന്താണ് അവനെ നാശത്തിന്റെ കെണിയിൽ കുടുക്കിയത് എന്നാണ് യൂദിത്ത് പറഞ്ഞത് ?
A) എന്റെ സൗന്ദര്യം
B) എന്റെ മുഖ സൗന്ദര്യം
C) എന്റെ ഭംഗി
D) എന്റെ മുഖം
39/50
സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ആരുടെ കൈയ്യാലാണ് അവന്റെ പദ്ധതികൾ തകിടം മറിച്ചത് ?
A) ഒരു സ്ത്രീയുടെ
B) ഒരു നാരിയുടെ
C) ഒരു ദാസിയുടെ
D) ഒരു അടിമയുടെ
40/50
ഇസ്രായേലിലെ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ തന്നെ എളിമ പെടുത്തിയത് ?
A) ഉപവസിച്ച്
B) നോമ്പു നോക്കി
C) ചാക്കുടുത്ത്
D) കഠിനമായി ഉപവസിച്ച്
41/50
എന്റെ പിതാവായ ആരുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, 'എന്നാണ് യൂദിത്ത് ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്തത് ?
A) ശിമയോന്റെ
B) ദാവീദിന്റെ
C) യാക്കോബിന്റെ
D) ഇസഹാക്കിന്റെ
42/50
ആഖിയോറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബത്തൂലിയായിലെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഹോളോഫർണസ് തന്റെ പരിചാരകൻമാരായ അടിമകളോട് ആജ്ഞാപിച്ചത്?
A) ജെറുസലേമിലെ ജനത്തെ
B) യൂദയായിലെ ജനത്തെ
C) ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ
D) കാനാനിലെ ജനത്തെ
43/50
അവന്‍ മൂന്നു മുഴം കനത്തിലും ആറു മുഴം നീളത്തിലും ചെത്തിയെടുത്ത എന്ത് കൊണ്ട് എക്ബത്താനയ്ക്കു ചുറ്റും മതില്‍ പണിതു യുദിത്. 1.ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) മണ്ണ്
B) കല്ല്‌
C) ഇഷ്ടിക
D) മരം
44/50
ഹോളോഫർണസ് സൈനികത്താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ?
A) മലമുകളിൽ
B) നഗരങ്ങളിൽ
C) തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ
D) മലമുകളിലെ നഗരങ്ങളിൽ
45/50
ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഏതിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു ?
A) മന്ദിരത്തിന്റെ
B) വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിന്റെ
C) ആലയത്തിന്റെ
D) ദേവാലയത്തിന്റെ
46/50
മതിലിന് എത്ര മുഴം ഉയരവും എത്ര മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ?
A) എഴുപത് മുഴംഉയരം, അമ്പതു മുഴം വീതി
B) എഴുപത് മുഴം,. നാല്പതു മുഴം
C) അമ്പതു മുഴം,. മുപ്പതു മുഴം
D) നൂറു മുഴം., എൺപതു മുഴം
47/50
ആരാണ് സൈന്യത്തെ അയച്ച് അവരെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നു നിർമാർജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഫോളോഫർണസ് പറഞ്ഞത് ?
A) അർഫക്സാദ്
B) നബുക്കദ്നേസർ
C) സോളമൻ
D) അറിയോക്ക്
48/50
ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എങ്ങനെയുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ! എന്നാണ് യൂദിത്ത് നിലവിളിച്ചത് ?
A) ഏകയായ
B) വിധവയായ
C) ആരുമില്ലാത്ത
D) ഭർത്താവില്ലാത്ത
49/50
ഈ ദാസി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവത്തെ രാപകൽ സേവിക്കുന്ന ആരെന്നാണ് യൂദിത്ത് പറഞ്ഞത് ?
A) സ്വന്തം മകൾ
B) വിശ്വസ്ത
C) ദാസി
D) ഭക്ത
50/50
എലിമായരുടെ രാജാവ് ആര് ?
A) അറിയോക്ക്
B) അസറിയാ
C) അമസിയാ
D) ജറോബോവാം
Result: