Malayalam Bible Quiz on 2 Kings

 


1/50
അവന്‍ ഏലിയായില്‍ നിന്നു വീണു കിട്ടിയ എന്തുമായി ജോര്‍ദാന്റെ കരയില്‍ ചെന്നു നിന്നു 2 രാജാക്കന്മാര്‍. 2. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) മേലങ്കിയുമായി
B) അങ്കിയുമായി
C) ദാവണിയുമായി
D) ഉടുപ്പുമായി
2/50
മടങ്ങിവന്ന ഷുനേംകാരിസ്ത്രീ രാജാവിനോട് എന്ത് തിരികെ തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ?
A) വീട്
B) സ്ഥലം
C) വീടും സ്ഥലവും D
) ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
3/50
നീ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് കാണും. എന്ത് ?
A) ഇസ്രയേലിന്റെ വിജയം
B) ഇസ്രയേലിന്റെ പരാജയം
C) ഒരളവു നേരിയ മാവ് ഒരു ഷെക്കലിനും രണ്ടളവ് ബാർലി ഒരു ഷേക്കലിനും വിൽക്കപ്പെടും
D) ക്ഷാമം മാറുന്നത്
4/50
ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്നു അറിയട്ടെ. ആരാണ് പ്രവാചകൻ ?
A) ഏലിയാ
B) എലീഷാ
C) നാഥാൻ
D) ജെറമിയ
5/50
യോഥാമിന്റെ ഭരണകാലം ?
A) 16 വര്‍ഷം
B) 21 വര്‍ഷം
C) 29 വര്‍ഷം
D) 19 വര്‍ഷം
6/50
കര്‍ത്താവിന്റെ ഭവനത്തില്‍ താന്‍ നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രാധാന പുരോഹിതന്‍ -------------- കാര്യസ്ഥന്‍ ഷാഫാനോട്‌ പറഞ്ഞു 2. രാജാക്കന്മാര്‍. 22. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ആഹാബ്
B) യോവാബ്
C) ഹില്‍ക്കിയാ
D) യേഹു
7/50
യുദാ രാജാവായ ആരുടെ പതിനെട്ടാം ഭരണവര്‍ഷം ആഹാബിന്റെ മകന്‍ യോറാം സമരിയായില്‍ ഇസ്രായേല്‍ രാജാവായി അവന്‍ പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷം ഭരിച്ചു 2 രാജാക്കന്മാര്‍. 2. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) യഹോഷാഫാത്തിന്റെ
B) ദാവിദിന്റെ
C) സോളമന്റെ
D) ഹീരാമിന്റെ
8/50
ആഹാബിന് സമരിയായില്‍ എഴുപതു പുത്രന്‍മാരൂണ്ടായിരുന്നു യേഹു നഗരാധിപന്‍മാര്‍ക്കും ശ്രേഷ്ഠന്‍മാര്‍ക്കും ആഹാബിന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ---------------- കത്തുകള്‍ അയച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സമരിയായിലേക്ക്
B) യുദായിലേക്ക്
C) ജറുസലേമിലേക്ക്
D) ഈജിപ്തിലേക്ക്
9/50
അവള്‍ ദൈവപുരുഷന്റെ ------------------ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു അവളും കുടുംബവും ഫിലിസ്ത്യരുടെ നാട്ടില്‍ പോയി ഏഴു കൊല്ലം താമസിച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍ 8. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വാക്കനുസരിച്ച്
B) കല്പനയനുസരിച്ചു
C) ചട്ടമനുസരിച്ചു
D) പ്രമാണമനുസരിച്ച്
10/50
സിറിയൻ സൈന്യത്തെ എലീഷാ എവിടേക്കാണ്‌ നയിച്ചത് ?
A) സമരിയായിലേക്ക്
B) ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക്
C) ഈജിപ്തിലേക്ക്
D) രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്
11/50
"കാരണം, അവർ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാതെ അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശയുടെ കല്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. " ആര് ?
A) ഹോസിയ രാജാവ്
B) ശ്രേഷ്ഠന്മാർ
C) ഇസ്രായേൽക്കാർ
D) ഈജിപ്ത് നിവാസികൾ
12/50
ഭരണമേല്ക്കുമ്പോള്‍ യഹോവാഹാസിന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു അവന്‍ ജറുസലേമില്‍ മൂന്നു മാസം ഭരിച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 23. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഇരുപത്
B) പതിനെട്ട്
C) ഇരുപത്തിരണ്ടു്
D) ഇരുപത്തിമൂന്നു
13/50
എലിയായുടെ വേഷവിധാനം എന്തായിരുന്നു ?
A) ഒട്ടകരോമം
B) രോമക്കുപ്പായം
C) രോമക്കുപ്പായവും തുകൽ കൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും
D) അരാപ്പട്ട
14/50
മോവാബ് രാജാവ് ദഹന ബലിയർപ്പിച്ചത് എന്ത് ?
A) മുട്ടാടിനെ
B) മൂത്ത പുത്രനെ
C) ഇളയ പുത്രനെ
D) കാളയെ
15/50
നാമാന്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ ---------------- എന്നേക്കുമായി വന്നു ചേരും അങ്ങനെ അവന്‍ കുഷ്ഠരോഗിയായി മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്ത് എലിഷായുടെ സന്നിധി വിട്ടു പോയി 2 രാജാക്കന്മാര്‍. 5. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സന്തതികള്‍ക്കും
B) മക്കള്‍ക്കും
C) ശിശുക്കള്‍ക്കും
D) കുട്ടികള്‍ക്കും
16/50
ജോസിയ രാജാവിന്റെ എത്രാം ഭരണവർഷം മുതലാണ് പെസഹാചരണം തുടങ്ങിയത് ?
A) 12 ഭരണവർഷം
B) പതിനെട്ടാം ഭരണവർഷം
C) 20 ഭരണവർഷം
D) 17 ഭരണവർഷം
17/50
യെഹുവിന്റെ യജമാനൻ ആരായിരുന്നു ?
A) അഹസിയ
B) അബിയാഥർ
C) ഹസായേൽ
D) ആഹാബ്
18/50
ആഹാബിന് സമരിയായില്‍ എഴുപതു പുത്രന്‍മാരൂണ്ടായിരുന്നു യേഹു നഗരാധിപന്‍മാര്‍ക്കും ശ്രേഷ്ഠന്‍മാര്‍ക്കും ആഹാബിന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും സമരിയായിലേക്ക് കത്തുകള്‍ ----------- 2രാജാക്കന്മാര്‍. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) നല്‍കി
B) കൊടുത്തു
C) അയച്ചു
D) ഏല്പിച്ചു
19/50
ഫിലിസ്ത്യരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവന്നശേഷം ഷൂനേംകാരി സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ?
A) വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു
B) തന്‍റെ വീടും ഭുമിയും തിരികെ തരണമെന്ന് അപേഷിച്ചു
C) ദേവാലയത്തിൽ പോയി
D) നിയമജ്ഞരെ കണ്ടു
20/50
------------- ദാസന്‍ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പുറത്തു വന്നപ്പോള്‍ രഥങ്ങളും കുതിരകളുമായി സൈന്യം നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 6. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദൈവപുരുഷന്റെ
B) ദൈവദൂതന്റെ
C) നേതാവിന്റെ
D) ദാസന്റെ
21/50
ആരുടെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 13. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) കര്‍ത്താവിന്റെ
B) പിതാവിന്റെ
C) പുത്രന്റെ
D) അത്യുന്നതന്റെ
22/50
സെദെക്കിയായുടെ പതിനൊന്നാം ----------------- വരെ നഗരം ഉപരോധപ്പെട്ടു കിടന്നു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 25. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഭരണവര്‍ഷം
B) വര്‍ഷം
C) യുഗത്തില്‍
D) കാലഘട്ടത്തില്‍
23/50
ഒരിക്കല്‍ എലിഷാ ഷുനേമില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ---------------- അവനെ ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിച്ചു ആ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം അവന്‍ ഭക്ഷണത്തിനു ആ വീട്ടില്‍ ചെല്ലുക പതിവായി 2രാജാക്കന്മാര്‍. 4. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഒരു ധനിക
B) ഒരു സമ്പന്ന
C) ഒരു വിധവ
D) ഒരു യുവതി
24/50
ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെ നിന്ന് ?
A) അടുക്കളയിൽ നിന്ന്
B) സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന്
C) അയൽക്കാരില്‍ നിന്ന്
D) കടയിൽ നിന്ന്
25/50
ഇസ്രായേല്‍ ---------------- യഹോവാഹാസിന്റെ പുത്രന്‍ യഹോവാഷിന്റെ രണ്ടാം ഭരണവര്‍ഷം യുദാരാജാവായ യോവാഷിന്റെ പുത്രന്‍ അമസിയാ ഭരണമേറ്റു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 14. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) രാജാവായ
B) നേതാവായ
C) പ്രവാചകനായ
D) ജനമായ
26/50
ഹെസക്കിയാ രാജാവിന്റെ പതിന്നാലാം ഭരണവര്‍ഷം അസ്സീറിയാ രാജാവായ സെന്നാക്കെരീബ് യുദായുടെ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ചു --------------- 2രാജാക്കന്മാര്‍. 18. ല്‍ നിന്നു പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വിജയിച്ചു
B) തോല്പിച്ചു
C) കൈക്കലാക്കി
D) കീഴടക്കി
27/50
കർത്താവ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റും എന്നതിന് അവിടുന്നു നൽകുന്ന അടയാളം എന്ത് ?
A) ആഹാബിന്റെ സൂര്യ ഘടികാരത്തിൽ നിഴൽ അവിടെ തന്നെ നില്കും
B) ആഹാബിന്റെ സൂര്യ ഘടികാരത്തിൽ നിഴൽ പത്തടി മുന്നില്ലേക് പോകും
C) ആഹാസിന്റെ സൂര്യഘടികാരത്തിൽ നിഴലിനെ പത്തടി പിന്നിലേക്ക് പോകും
D) അടയാളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല വിശ്വസിക്കുക
28/50
------------ രാജാവായ ഏലായുടെ പുത്രന്‍ ഹോസിയായുടെ മൂന്നാം ഭരണവര്‍ഷം യുദാരാജാവായ ആഹാസിന്റെ മകന്‍ ഹെസക്കിയാ ഭരണമേറ്റു 2 രാജാക്കന്മാര്‍. 18. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഇസ്രായേല്‍
B) ഈജിപ്ത്
C) യുദാ
D) ജറുസലേം
29/50
ഈജിപ്ത് തോടു മുതല്‍ --------------- വരെയുള്ള തന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം ബാബിലോണ്‍ രാജാവ് പിടിച്ചടക്കിയതിനാല്‍ ഈജിപ്തു രാജാവ് ദേശത്തിനു പുറത്തു വന്നില്ല 2രാജാക്കന്മാര്‍. 24. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഈജിപ്ത് നദി
B) ജോര്‍ദാന്‍ നദി
C) ജറുസലേം നദി
D) യുഫ്രട്ടീസ് നദി
30/50
ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ കല്പനകളും പരിത്യജിച്ച തങ്ങൾക്കായി കാളകുട്ടികളുടെ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തു ഉണ്ടാക്കി ?
A) 2 വിഗ്രഹം
B) 5വിഗ്രഹം
C) 8 വിഗ്രഹം
D) 7 വിഗ്രഹം
31/50
യഹോവഷിൻറെ ഭരണകാലം ?
A) 16 വർഷം
B) 15 വർഷം
C) 13 വർഷം
D) 10 വർഷം
32/50
ആഹാബിന് സമരിയായില്‍ എഴുപതു പുത്രന്‍മാരൂണ്ടായിരുന്നു യേഹു ---------------- ശ്രേഷ്ഠന്‍മാര്‍ക്കും ആഹാബിന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും സമരിയായിലേക്ക് കത്തുകള്‍ അയച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ശ്രേഷ്ഠര്‍ക്കും
B) പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ക്കും
C) നേതാക്കന്മാര്‍ക്കും
D) നഗരാധിപന്‍മാര്‍ക്കും
33/50
അവന്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ മുന്‍പില്‍ നീതിപൂര്‍വം വര്‍ത്തിച്ചു ആരായ ദാവിദിന്റെ മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇടം വലം വ്യതിചലിച്ചില്ല 2. രാജാക്കന്മാര്‍. 22. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) ബന്ധുവായ
B) മക്കളായ
C) പിതാവായ
D) സ്നേഹിതനായ
34/50
വിവരമറിഞ്ഞു ഹെസക്കിയാ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി -------------- കര്‍ത്താവിന്റെ ആലയത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 19. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ചാക്കുടുത്തു
B) ഇലഉടുത്തു
C) വസ്ത്രം ധരിച്ചു
D) ചേല ഉടുത്തു
35/50
നിഷ്കളങ്ക രക്തം കൊണ്ട് ജെറുസലേം നിറച്ചതാരാണ് ?
A) ഹെസക്കിയ
B) ജോസിയ
C) ആമോസ്
D) മനാസ്സേ
36/50
ദേവാലയത്തിൽ വച്ചു അവളെ വധിക്കരുത്. ആരാണിത് പറയുന്നത് ?
A) യഹോയാദാ
B) യഹോരാം
C) യോവാബ്
D) യോവാഷ്
37/50
അവള്‍ കാര്‍മ്മല്‍മലയില്‍ ----------------- അടുത്തെത്തി അവള്‍ വരുന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ അവന്‍ ഭ്യത്യന്‍ ഗഹസിയോടു പറഞ്ഞു അതാ ഷുനേംകാരി 2രാജാക്കന്മാര്‍. 4. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദൈവദൂതന്റെ
B) നീതിമാന്റെ
C) ദൈവപുരുഷന്റെ
D) പ്രവാചകന്റെ
38/50
മിന്നൽ ആക്രമണത്തിലൂടെ പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലം ?
A) ബത്ഷേം
B) സേലാ
C) ഇസ്രായേൽ
D) ലാഖിഷ്
39/50
ഹെസക്കിയാ രോഗബാധിതനായെന്നു കേട്ട് ബാബിലോണ്‍ രാജാവും ബലാദാന്റെ പുത്രനുമായ മെറോദാക്ബലാദാന്‍ ------------------ സമ്മാനവുമായി ദൂതന്‍മാരെ അയച്ചു 2. രാജാക്കന്മാര്‍. 20 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വിവരങ്ങളും
B) ദൂതുകളും
C) വാക്കുകളും
D) കത്തുകളും
40/50
ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ സിറിയാക്കാര്‍ ഒരു ------------------ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നു അവള്‍ നാമാന്റെ ഭാര്യയുടെ പരിചാരികയായി 2രാജാക്കന്മാര. 5. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) യുവതിയെ
B) പെണ്‍കുട്ടിയെ
C) മകളെ
D) കുട്ടിയെ
41/50
അസ്സിറിയരാജാവ് ‌രാജ്യം ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ സമരിയായില്‍ എത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് ആണ് ഉപരോധം ഏർപെടുത്തിയത് ?
A) 4കൊല്ലത്തേക്ക്
B) 8 കൊല്ലത്തേക്ക്
C) 5കൊല്ലത്തേക്ക്
D) 3 കൊല്ലത്തേക്ക്
42/50
നേഹ്ഷ്ത്തയുടെ പിതാവാരായിരുന്നു ?
A) യഹോവാഹാസ്
B) ജെറമിയ
C) ജോസിയ
D) എൽനാഥാന്‍‌
43/50
എങ്കിലും കർത്താവ് യൂദയയെ നശിപ്പിച്ചില്ല. എന്ത്കൊണ്ട് ?
A) യൂദയയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്
B) കർത്താവിനു പ്രിയപ്പെട്ട ദേശമായതുകൊണ്ടു
C) ദാസനായ ദാവീദിനെ പ്രതി
D) യൂദക്കാർ നല്ലവരായതുകൊണ്ട്
44/50
ആഹാബിന് സമരിയായില്‍ എത്ര പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ?
A) 70
B) 2
C) 30
D) 40
45/50
മുറിവുകള്‍ സുഖപ്പെടുത്താന്‍ യോറാം രാജാവ്‌ പോയതെങ്ങോട്ട് ?
A) ജെറുസലേം
B) ജെറീക്കോ
C) ജസ്രേൽ
D) യൂദാ
46/50
നിന്റെ വിലാപം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ആരുടെ ?
A) ഹോസിയ
B) ഹുൽദ
C) അക്ബോർ
D) ജോസിയ
47/50
ഇസ്രായേല്‍ രാജാവായ ആരുടെ പുത്രന്‍ യഹോവാഷിന്റെ രണ്ടാം ഭരണവര്‍ഷം യുദാരാജാവായ യോവാഷിന്റെ പുത്രന്‍ അമസിയാ ഭരണമേറ്റു 2രാജാക്കന്മാര്‍. 14. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) യോവാഷിന്റെ
B) യഹോവാഹാസിന്റെ
C) യോവാബിന്റെ
D) നോഹയുടെ
48/50
സെദെക്കിയായുടെ ------------------ ഭരണവര്‍ഷം പത്താം മാസം പത്താം ദിവസം ബാബിലോണ്‍ രാജാവായ നബുക്കദ്നേസര്‍ സകല സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ വന്ന് ജറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു ചുറ്റും ഉപരോധമേര്‍പ്പെടുത്തി പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഒന്‍പതാം
B) പത്താം
C) മൂന്നാം
D) നാലാം
49/50
ഒരളവ് നേരിയ മാവ് എന്ത് വിലക്ക് വില്ക്ക‍പ്പെടും എന്നാണ് എലീഷാ പറയുന്നത് ?
A) 5ഷെക്കൽ
B) 10ഷെക്കൽ
C) 20ഷെക്കൽ
D) 1ഷെക്കൽ
50/50
യേഹൂ മംഗളം ആശംസിച്ചത് ആർക്കു ?
A) യോറാമിന്
B) യോവാബിന്
C) യഹൊനാദാബ്
D) സിമ്രിക്ക്
Result: