Malayalam Bible Quiz: 1 Chronicles Chapter 1-29 || മലയാളം ബൈബിൾ ക്വിസ് : ദിനവൃത്താന്തം 1 അദ്ധ്യായം 1-29

Bible Quiz Questions and Answers from 1 Chronicles Chapter:1-29 in Malayalam
1 Chronicles (ദിനവൃത്താന്തം 1) Quiz: Chapter 1-29