Malayalam Bible Quiz on Jonah

 


1/50
യോനായുടെ പിതാവ് ആര്?
A) അമിത്തായി
B) ജറോബോവാം
C) കുഷി
D) ഷെയാൽത്തിയേൽ
2/50
യോനാ എത്ര ദിവസം മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു?
A) ഒരു ദിവസം
B) രണ്ട് രാവും മൂന്നു പകലും
C) രണ്ടു പകലും രണ്ടു രാവും
D) മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും
3/50
എന്റെ എന്ത് മരവിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ ഓര്‍ത്തു ?
A) ഹ്യദയം
B) ആത്മാവ്
C) ജീവന്‍
D) കരുണ
4/50
മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തില്‍ വച്ച് ആര് തന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു ?
A) യോനാ
B) മോശ
C) സാമുവല്‍
D) സാവൂള്‍
5/50
എന്റെ------ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു.
A) ദുരിതത്തിൽ
B) കഷ്ടപ്പാടിൽ
C) വേദനയിൽ
D) കഷ്ടതയിൽ
6/50
ഏതു നഗരത്തിലേയ്ക്ക് പോകാനാണ് യോനായ്ക്ക് അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചത്?
A) താർഷീഷ്
B) അഷ് ദോദ്
C) എക്രോൺ
D) നിനവേ
7/50
യോനാ എത്ര നാൾ മത്സ്യത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു?
A) മൂന്നു പകലും 4 രാവും
B) രണ്ടു ദിനങ്ങൾ
C) മൂന്നു പകലും 2 രാവും
D) മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലുo
8/50
ഞാൻ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളാലപിച്ച് അങ്ങേയ്ക്കു --- അർപ്പിക്കും.
A) നന്ദി
B) ബലി
C) ആരാധന
D) സ്തുതി
9/50
യോനാ നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പോയി ഇരുന്നത്?
A) മധ്യഭാഗം
B) കിഴക്ക്
C) പടിഞ്ഞാറ്
D) തെക്ക്
10/50
ആ ചെടി കണ്ട് ആരാണ് അത്യധികം സന്തോഷിച്ചത്?
A) ദൈവം
B) യോനാ
C) ജനങ്ങൾ
D) നഗരവാസികൾ
11/50
കർത്താവിന്റെ എന്ത്‌ അനുസരിച്ചാണ് യോനാ നിനെവേ യിലേക്ക് പോയത്?
A) അരുളപ്പാട്
B) നിയമം
C) പ്രമാണം
D) കൽപ്പന
12/50
യോനായെ വിഴുങ്ങാൻ കർത്താവ് എന്തിനെയാണ് നിയോഗിച്ചത്?
A) ഒരു വലിയ മീനിന്
B) തിമിംഗലത്തെ
C) ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെ
D) ഒരു വലിയ സ്രാവിനെ
13/50
കർത്താവ് എന്തിനോടാണ് കൽപ്പിച്ചത്?
A) കടലിനോട്
B) കായലിനോട്
C) മീനിനോട്
D) മത്സ്യത്തോട്
14/50
താൻ ആരാണെന്നാണ് യോനാ പറഞ്ഞത്?
A) നിനവേക്കാരൻ
B) ഹെബ്രായൻ
C) താർഷീഷുകാരൻ
D) ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ
15/50
യോനാ ദൈവത്തോട് കോപിച്ചത് എന്തിനെച്ചൊല്ലി?
A) ചെടിയെച്ചൊല്ലി
B) നിനെവേ നഗരത്തെച്ചൊല്ലി
C) ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി
D) തന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെച്ചൊല്ലി
16/50
എന്‍റെ കഷ്ടതയില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി. വാക്യം ഏത്?
A) യോനാ 2:2
B) യോനാ 2:5
C) യോനാ 2:3
D) യോനാ 2:1
17/50
കപ്പൽ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട്?
A) കടൽക്ഷോഭം ഉള്ളതുകൊണ്ട്
B) തിരമാല ഉയർന്ന തുകൊണ്ട്
C) ശക്തിയായ കാറ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട്
D) കടൽ അവർക്കെതിരെ പൂർവാധികം ക്ഷോഭിക്കുക യായിരുന്നു.
18/50
ഏതു നഗരത്തിലേയ്ക്ക് പോകുവാനാണ് യോനായ്ക്ക് , വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായത്?
A) നിനെവേ
B) താർഷിഷ്
C) ജോപ്പാ
D) മോവാബ്
19/50
അവിടുന്ന് ---------------- കാരുണ്യവാനും ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹ നിധിയും ശിക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വിമുഖനും ആണെന്നു ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു.
A) വിശ്വസ്തൻ
B) ആരാധ്യൻ
C) ദയാലുവും
D) ശക്തൻ
20/50
ഏതിനെ എന്തു സംഭ വിക്കുമെന്നു കാണാനായിട്ടാണ് യോനാ കൂടാരത്തിന്റെ കീഴില്‍ ഇരുന്നത്?
A) നഗരത്തിന്
B) പട്ടണത്തിന്
C) നിനെവേയ്ക്ക്
D) മഹാ നഗരത്തിന്
21/50
കർത്താവ് യോനായോടെ ചോദിച്ചത് എന്ത്?
A) നിനക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ എന്ത് കാര്യം?
B) നിനക്ക് കോപി യ്ക്കാൻ എന്ത് കാര്യം?
C) നിനക്ക് അരിശ പ്പെടാൻ എന്ത് കാര്യം?
D) നിനക്ക് വഴക്കിടാൻ എന്ത് കാര്യം?
22/50
നിനെവേയിലെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ?
A) ഉപവാസം
B) പ്രായശ്ചിത്തം
C) നോമ്പ്
D) പട്ടണത്തിന്
23/50
ഇടംവലം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത എത്ര ആളുകൾ വസിക്കുന്ന മഹാനഗരമായ നിനെവേയോട്‌ എനിക്ക്‌ അനുകമ്പതോന്നരുതെന്നോ എന്നാണ് കർത്താവ് യോനയോ ടെ ചോദിക്കുന്നത് ?
A) ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം
B) 180000ത്തിൽപരം
C) ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം
D) 140000ത്തിൽ പരം
24/50
ദൈവം അനുകമ്പ കാണിച്ചത് ആരോടാണ്?
A) മഹാനഗരമായ നിനെവേയോട്
B) യോനായോട്
C) ദൈവം മുളപ്പിച്ച ചെടിയോട്
D) രാജാവിനോട്
25/50
കടൽശാന്തമാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാനാണ് യോനാ ആവശ്യപ്പെട്ടത്?
A) തന്നെ എടുത്തു കടലിലേയ്ക്ക് എറിയുക
B) ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക
C) ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക.
D) ചരക്കുകൾ കടലിലേയ്ക്ക് എറിയുക.
26/50
യോനാ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്?
A) പിതാവിനെ
B) ദൈവത്തെ
C) സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവമായ കർത്താവിനെ
D) അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ
27/50
എന്തിനെ പൂജിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത വെടിയുന്നു.എന്നാണ് യോന പ്രാർത്ഥിച്ചത്?
A) ദേവനെ
B) വിഗ്രഹത്തെ
C) വ്യർത്ഥ വിഗ്രഹങ്ങളെ
D) അന്യദേവന്മാരെ
28/50
യോനാ കർത്താവിനെ ഓർത്തു. എപ്പോൾ?
A) എന്റെ ജീവൻ മരവിച്ചപ്പോൾ
B) നാശത്തിൽ പതിച്ചപ്പോൾ
C) പ്രവാഹം എന്നെ വളഞ്ഞപ്പോൾ
D) സമുദ്രഗർത്തത്തിൽ പതിച്ചപ്പോൾ
29/50
മത്സ്യം യോനായെ ഛർദ്ദിച്ചത് എവിടേയ്ക്കാണ്?
A) കടലിലേയ്ക്ക്
B) നിനവേയിലേയ്ക്ക്
C) കരയിലേയ്ക്ക്
D) ജോപ്പായിലേയ്ക്ക്
30/50
യോനായ്‌ക്കു തണലും ആശ്വാസവും നല്‍കുന്നതിന്‌ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ എന്താണ് മുളപ്പിച്ചത്?
A) ഒരു വൃക്ഷം
B) ഒരു മരം
C) ഒരു തണൽമരം
D) ഒരു ചെടി
31/50
ദൈവം അത്യുഷ്ണം ഉള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ നിയോഗിച്ചത് എപ്പോൾ?
A) ഉദയത്തിൽ
B) പ്രഭാതത്തിൽ
C) സൂര്യോദയത്തിൽ
D) സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ
32/50
നിനെവേ നഗരം കടക്കാൻ യോനാ എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു?
A) 3 ദിവസങ്ങൾ
B) 5 ദിവസങ്ങൾ
C) 7 ദിവസങ്ങൾ
D) 4 ദിവസങ്ങൾ
33/50
മത്സ്യം യോനായെ എവിടേക്കാണ് ശർദ്ദിച്ചു ഇട്ടത്?
A) തീരത്തേക്ക്
B) മണലിലേക്ക്
C) കരയിലേക്ക്
D) മണൽതിട്ടയിലേക്ക്
34/50
കടൽ ക്ഷോഭത്തിൽ കപ്പൽ തകരുമെന്നായപ്പോൾ യോനാ എന്തു ചെയ്തു?
A) പരിഭ്രാന്തനായി
B) തന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു.
C) കപ്പലിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കിടന്നുറങ്ങി
D) ചരക്കുകളെല്ലാം കടലിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു.
35/50
നിനെവേയിലെ ജനങ്ങൾ ആരിൽ ആണ് വിശ്വസിച്ചത്?
A) കർത്താവിൽ
B) ദൈവത്തിൽ
C) അത്യുന്നതനിൽ
D) പരിപാലകനിൽ
36/50
യോനാ താർഷീഷിലേയ്ക്കുള്ള കപ്പൽ കയറിയത് എവിടെ നിന്ന്?
A) ജോപ്പാ
B) ടയിർ
C) അഷ്ദോദ്
D) ദമാസ്ക്കസ്
37/50
നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചിന്തി എന്ന കുറ്റം ഞങ്ങളുടെമേൽ ചുമത്തരുതേ ! വാക്യം: ഏത്?
A) യോനാ 1:12
B) യോനാ 1:13
C) യോനാ 1:14
D) യോനാ 1:15
38/50
യോനാ തനിക്കുവേണ്ടി ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിച്ചത് എവിടെ?
A) നഗരത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത്
B) നഗര മധ്യത്തിൽ
C) താഴ്‌വരയിൽ
D) നഗരത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത്
39/50
ദൈവം മനസ്‌സുമാറ്റി തന്‍െറ എന്ത് പിന്‍വലിക്കുകയും അങ്ങനെ നാം നശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.എന്നാണ് രാജാവ് വിളംബരം ചെയ്തത്?
A) ശിക്ഷ
B) കോപം
C) ക്രോധം
D) ദേഷ്യം
40/50
ഏതു നഗരത്തിലേയ്ക്കാണ് യോനാ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചത്?
A) താർഷീഷ്
B) ഏദോം
C) ജോപ്പാ
D) നിനെവേ
41/50
മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വച്ച് യോനാ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്?
A) ദൈവത്തോട്
B) കർത്താവിനോട്
C) അത്യുന്നതനോട്
D) ദൈവമായ കർത്താവിനോട്
42/50
രക്ഷ ആരിൽ നിന്നാണ്?
A) വചനത്തിൽ
B) വിശ്വാസ്ത്തിൽ
C) അനുസരണത്തിൽ
D) കർത്താവിൽ
43/50
എന്റെ ജീവൻ മരവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ ഓർത്തു. വാക്യമേത്?
A) യോനാ 2 : 6
B) യോനാ 2 :7
C) യോനാ 2 :8
D) യോനാ 2 :9
44/50
ആ ചെടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ദൈവം എന്തിനെയാണ് അയച്ചത്?
A) കീടം
B) വണ്ട്
C) ചാഴി
D) പുഴു
45/50
യോനാ എങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കും എന്നാണ് പ്രാർഥിച്ചത്?
A) കൃതജ്ഞതയോടെ
B) നന്ദിയോടെ
C) സ്തുതികളോടെ
D) കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളാലപിച്ച്
46/50
യോനാ ആരുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിയോളിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്?
A) ദൈവത്തിന്റെ
B) കർത്താവിന്റെ
C) പിതാവിന്റെ
D) സൃഷ്ടാവിന്റെ
47/50
നിനെവേ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് യോനാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ?
A) 10 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്
B) നഗരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടന്നപ്പോൾ
C) നഗരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽവച്ച്
D) നഗരത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ
48/50
എന്തിന്റെ ഉദരത്തില്‍ വച്ച് യോനാ തന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു ?
A) മത്സ്യത്തിന്റെ
B) മാനിന്റെ
C) ജീവിയുടെ
D) മ്യഗത്തിന്റെ
49/50
മഹാനഗരം കടക്കാൻ എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര വേണ്ടിയിരുന്നു?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
50/50
ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ --------നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്‍തിരിയട്ടെ !
A) ദുഷ്ടത യിൽ
B) ദുർമാർഗത്തിൽ
C) ദുർ ഭാഷണത്തിൽ
D) ദുഷ് ചിന്തയിൽ
Result: