Malayalam Bible Quiz on Book of Numbers1/50
എന്തോടൊപ്പം കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ പരിമളം പരത്താനായി അരഹിന്‍ വീഞ്ഞ് പാനിയബലിയായും അര്‍പ്പിക്കണം സംഖ്യാ. 15. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ദഹനബലിയോടൊപ്പം
B) ധാന്യബലിയോടൊപ്പം
C) കാഴ്ചബലിയോടൊപ്പം
D) സമാധാനബലിയോടൊപ്പം
2/50
അത്യാഗ്രഹികളെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്ത് ?
A) കീബ്രോത്ത്‌ഹത്താവ
B) ഹത്താവ
C) തബേരാ
D) കാനാൻ
3/50
അശുദ്ധന്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതെന്തും --------------------- അശുദ്ധമായിത്തീര്‍ന്നതിനെ സ്പര്‍ശിക്കുന്നവനും സായാഹനം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും സംഖ്യാ. 19. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അശുദ്ധമായിത്തീരും
B) ദുഷ്ടരായിത്തീരും
C) മോശമായിത്തീരും
D) ചതിയന്‍മാരായിത്തീരും
4/50
മഹാമാരി നിലച്ചതിനു ശേഷം ആര് മോശയോടും പുരോഹിതനായ അഹറോന്റെ പുത്രന്‍ എലെയാസറിനോടും അരുളിച്ചെയ്തു സംഖ്യാ. 26.ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പിതാവ്
B) സര്‍വശക്തന്‍
C) കര്‍ത്താവ്
D) പുത്രന്‍
5/50
അവന്റെ ഭരണികളില്‍ നിന്നു വെള്ളം ------------------------ വിത്തുകള്‍ക്ക് സമ്യധമായി ജലം ലഭിക്കും അവന്റെ രാജാവ് അഗാഗിനെക്കാള്‍ ഉന്നതനായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യം മഹത്വമണിയും സംഖ്യാ. 24. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഒഴുകും
B) തുളുമ്പും
C) നിറഞ്ഞൊഴുകും
D) കവിഞ്ഞൊഴുകും
6/50
അബാറിം മലയില്‍ കയറി ഞാന്‍ ഏത് ജനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശം കാണുക സംഖ്യാ. 27. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഇസ്രായേല
B) ജോര്‍ദാന്‍
C) യുദാ
D) ദാന്‍
7/50
മാസാരംഭത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിനു ദഹനബലിയായി രണ്ടു കാളകള്‍ ഒരു മുട്ടാട് --------------- ഊനമറ്റ ഏഴ് ആണ്‍ ചെമ്മരിയാടുകള്‍ എന്നിവയെ ബലി അര്‍പ്പിക്കണം സംഖ്യാ. 28. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അര വയസ്സുള്ള
B) രണ്ടു വയസ്സുള്ള
C) ഒരു വയസ്സുള്ള
D) മൂന്നു വയസ്സുള്ള
8/50
അവരെ ------------------- ഇങ്ങനെയാണ് പാപപരിഹാരജലം അവരുടെമേല്‍ തളിക്കുക ശരീരം മുഴുവന്‍ ക്ഷൗരം ചെയ്ത് വസ്ത്രങ്ങള്‍ അലക്കി അവര്‍ തങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്ധികരിക്കുകയും വേണം സംഖ്യാ. 8. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ശുദ്ധികരിക്കേണ്ടത്
B) പവിത്രികരിക്കേണ്ടത്
C) നീതികരിക്കേണ്ടത്
D) വിശുദ്ധികരിക്കേണ്ടത്
9/50
എന്തിനെ സ്പര്‍ശിക്കുന്നവന്‍ ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും സംഖ്യാ. 19. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) മ്യതശരീരത്തെ
B) രോഗിയെ
C) ശരീരത്തെ
D) ശവത്തെ
10/50
ഇത് ശ്വാശത നിയമമാണ് ശുദ്ധികരണ ജലം തളിക്കുന്നവന്‍ തന്റെ വസ്ത്രം ആ ജലം തൊടുന്നവന്‍ സായാഹനം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും സംഖ്യാ. 19. ല്‍ നിന്ന് വിട്ടുപ്പോയ ഭാഗം ചേര്‍ക്കുക ?
A) കഴുകണം
B) വിതറണം
C) തുടയ്ക്കണം
D) മായ്ക്കണം
11/50
അനുദിനമുള്ള ദഹനബലിയും അതിന്റെ പാനിയബലിയും കൂടാതെ സാബത്തുതോറുമുള്ള എന്താണിത് സംഖ്യാ. 28. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) സ്നേഹബലി
B) കാരുണ്യബലി
C) ധാന്യബലി
D) ദഹനബലി
12/50
കര്‍ത്താവ്‌ കഴുതയ്ക്ക് --------------- നല്‍കി മൂന്നു പ്രാവശ്യം എന്നെ അടിക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നോട് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്ന് അതു ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു സംഖ്യാ. 22. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സംസാരശക്തി
B) കേള്‍വിശക്തി
C) ശക്തി
D) കാഴ്ചശക്തി
13/50
കൂടാരം അഴിച്ചിറക്കിയപ്പോള്‍ --------------------- മെറാറിയുടെയും പുത്രന്‍മാര്‍ അതു വഹിച്ചു കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു സംഖ്യാ. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ബഞ്ചമിന്റെയും
B) യുദായുടെയും
C) നഫ്താലിയുടെയും
D) ഗര്‍ഷോന്റെയും
14/50
അഹറോനെയും പുത്രന്‍ എലെയാസറിനെയും എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുക സംഖ്യാ. 20. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കൂടാരത്തിലേക്ക്
B) അങ്കണത്തിലേക്ക്
C) ഗുഹയിലേക്ക്
D) ഹോര്‍മലയിലേക്ക്
15/50
ഇസ്രായേൽജനത്തിനു വേണ്ടി ________രോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക ?
A) മിദിയാൻകാർ
B) അമലേക്യർ
C) ഗർഷോന്യർ
D) ഇസ്രായേൽക്കാർ
16/50
മോശ അഹറോന്റെ വസ്ത്രം ----------------- അവന്റെ മകനായ എലെയാസറിനെ ധരിപ്പിച്ചു മലമുകളില്‍ വച്ച് അഹറോന്‍ മരിച്ചു മോശയും എലെയാസറും മലയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു സംഖ്യാ. 20. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അടര്‍ത്തി
B) അഴിച്ചു
C) മാറ്റി
D) ഊരി
17/50
ഏതെങ്കിലും യുവതി പിതൃഗൃഹത്തിൽ വച്ചു കർത്താവിനു നേർച്ച നേരുകയും തന്നെത്തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശാപദത്തിന്റെ കടപ്പാടും അസാധുവാകുന്നതെപ്പോഴാണ്?
A) പിതാവ് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ
B) അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിതാവ് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ
C) പിതാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ
D) പിതാവ് സമ്മതിച്ചാൽ
18/50
ദൈവത്തിന്റെ എന്ത് ശ്രവിച്ചവന്‍ സര്‍വശക്തനില്‍ നിന്ന് ദര്‍ശനം സിദ്ധിച്ചവന്‍ തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധിയില്‍ ലയിച്ചവന്‍ പ്രവചിക്കുന്നു സംഖ്യാ. 24. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കല്പനകള്‍
B) ചട്ടങ്ങള്‍
C) വാക്കുകള
D) നിയമങ്ങള്‍
19/50
ആര് വണ്ടികളെയും കാളകളെയും സ്വീകരിച്ചു ലേവ്യര്‍ക്ക് കൊടുത്തു സംഖ്യാ. 7. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) മോശ
B) അഹറോന്‍
C) ജോഷ്വാ
D) യാക്കോബ്
20/50
കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയായി ഒരു കാളക്കുട്ടി ---------------- ഒരു വയസ്സുള്ള ഏഴ് ആണ്‍ ചെമ്മരിയാടുകള്‍ ഇവ അര്‍പ്പിക്കണം സംഖ്യാ. 29. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഒരു മുട്ടാട്
B) ഒരു കോലാട്
C) ഒരു കുഞ്ഞാട്
D) ഒരു ചെമ്മരിയാട്
21/50
ബാലാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏഴു ബലിപീഠങ്ങള്‍ എനിക്കായി പണിയുക -------------- കാളകളെയും ഏഴു മുട്ടാടുകളെയും കൊണ്ടു വരുക സംഖ്യാ. 23. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) അഞ്ച്
B) മൂന്ന്
C) നാല്
D) ഏഴു
22/50
-------------- മകന്‍ അഹീറയുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള നഫ്താലി ഗോത്രം സംഖ്യാ. 2. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഏനാന്റെ
B) അഹീറയുടെ
C) യാക്കോബിന്റെ
D) നോഹയുടെ
23/50
ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ ശ്രവിച്ചവന്‍ സര്‍വശക്തനില്‍ നിന്ന് ദര്‍ശനം സിദ്ധിച്ചവന്‍ തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധിയില്‍ ------------------ പ്രവചിക്കുന്നു സംഖ്യാ. 24. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ലയിച്ചവന
B) വന്നവര്‍
C) ഉറങ്ങിയവര്‍
D) ഇരുന്നവര്‍
24/50
------------- കൂടാരത്തില്‍ ശുശ്രുഷ ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിന് മുന്‍പില്‍ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ടിക്കാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ചത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ സംഖ്യാ. 16. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) കര്‍ത്താവിന്റെ
B) അത്യുന്നതന്റെ
C) നീതിമാന്റെ
D) പിതാവിന്റെ
25/50
ഒരാട്ടിന്‍ക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹിന്നിന്റെ എത്ര എന്ന തോതില്‍ പാനിയബലിയും അര്‍പ്പിക്കണം സംഖ്യാ. 28. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) നാലിലൊന്ന്
B) രണ്ടിലൊന്ന്
C) മൂന്നിലൊന്നു
D) അഞ്ചിലൊന്നു
26/50
കര്‍ത്താവിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ജനം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ കല്പന പോലെ അവര്‍ എന്ത് ചെയ്തു സംഖ്യാ. 9. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പാളയമടിച്ചു
B) കൂടാരമടിച്ചു
C) വസിച്ചു
D) പാര്‍ത്തു
27/50
ബാലാക് ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്നോട് എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് എന്റെ ----------------- ശപിക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ കൊണ്ടു വന്നു എന്നാല്‍ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു സംഖ്യാ. 23. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) മിത്രങ്ങളെ
B) സ്നേഹിതരെ
C) ശത്രുക്കളെ
D) ദുഷ്ടരെ
28/50
മുപ്പതു മുതല്‍ അമ്പതു വരെ വയസ്സും എവിടെ സേവനം ചെയ്യാന്‍ ശേഷിയുമുള്ളവരുടെ കണക്കാണെടുക്കേണ്ടത് സംഖ്യാ. 4. ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) ആലയത്തില്‍
B) സാക്ഷ്യപേടകത്തില്‍
C) സമാഗമകൂടാരത്തില
D) പേടകത്തില്‍
29/50
സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രുഷയില്‍ അഹറോനെയും ആരെയും സഹായിക്കാന്‍ ലേവ്യര്‍ അകത്തു പ്രവേശിച്ചു സംഖ്യാ. 8. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പുത്രന്‍മാരെയും
B) പൈതങ്ങളെയും
C) കുട്ടികളെയും
D) ശിശുക്കളെയും
30/50
ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശുദ്ധസമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശ്രമകരമായ എന്തൊന്നും അന്നു ചെയ്യരുത് ഏഴു ദിവസം നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിന് ഉത്സവമാഘോഷിക്കണം സംഖ്യാ. 29. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ജോലി
B) വേല
C) അദ്ധ്വാനം
D) പണി
31/50
കര്‍ത്താവിന്റെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ------------------- അവിടുത്തെ മുമ്പില്‍ തിന്മ പ്രവര്‍ത്തിച്ച തലമുറ നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നവരെ മരുഭുമിയിലൂടെ നാല്പത് വര്‍ഷം അലഞ്ഞു തിരിയാന്‍ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു സംഖ്യാ. 32. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) കത്തി
B) തിളച്ചു
C) ജ്വലിച്ചു
D) വെറുത്തു
32/50
കര്‍ത്താവ്‌ ബാലാമിനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവന്റെ നാവില്‍ വചനം നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരുടെ യടുത്ത് മടങ്ങിച്ചെന്നു പറയുക സംഖ്യാ. 23. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഓഗിന്റെ
B) യാക്കോബിന്റെ
C) സീഹോന്റെ
D) ബാലാക്കിന്റെ
33/50
ഏതു -------------------- ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും ഒരുവളുടെ ഭര്‍ത്താവിനു സാധുവോ അസാധുവോ ആക്കാം സംഖ്യാ. 30. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) നേര്‍ച്ചയും
B) കാഴ്ചയും
C) സ്ത്രോത്രകാഴ്ചയും
D) വഴിപാടും
34/50
മേഘം കൂടാരത്തില്‍ നിന്ന് ഉയരുമ്പോള്‍ ആര് യാത്ര തിരിക്കും മേഘം നില്‍ക്കുന്നിടത്ത് അവര്‍ പാളയമടിക്കും സംഖ്യാ. 9. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഇസ്രായേല്‍ജനം
B) ഗലീലിജനം
C) യുദാജനം
D) ഗ്രീക്ക് ജനം
35/50
ആരുടെ മകന്‍ അഹിയേസറിന്റെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ദാന്‍ഗോത്രം ഗണങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴില്‍ വടക്കു ഭാഗത്ത് പാളയമടിക്കണം സംഖ്യാ. 2. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) അമ്മിഷദ്ദായിയുടെ
B) അഹറോന്റെ
C) ഷെദയൂറിന്റെ
D) റവുവേലിന്റെ
36/50
നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കാന്‍ --------------------- മില്ലെങ്കില്‍ അതു കര്‍ത്താവിനു സമര്‍പ്പിക്കണം അതു പുരോഹിതനുള്ളതായിരിക്കും സംഖ്യാ. 5. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ബന്ധുക്കളാരു
B) സ്വന്തക്കാരു
C) സ്നേഹിതരാരു
D) ചാര്‍ച്ചക്കാര്‍
37/50
എവിടുത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത് ഗേരായാണ് ഒരു ഷെക്കല്‍ സംഖ്യാ. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ
B) വിശുദ്ധ ദേശത്തെ
C) വിശുദ്ധഭവനത്തിലെ
D) വിശുദ്ധനാട്ടിലെ
38/50
ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് മുൻപേ പോയിരുന്നത് കര്‍ത്താവിന്‍റെ എന്താണ് ?
A) മേഘം
B) അഗ്നി രൂപം
C) പേടകം
D) വാഗ്ദാന പേടകം
39/50
ഒക്രാന്റെ മകന്‍ ആരുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ആഷേര്‍ ഗോത്രം സംഖ്യാ. 2. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) യാക്കോബിന്റെ
B) ഏനാന്റെ
C) പഗിയേലിന്റെ
D) അഹീറയുടെ
40/50
മോശ ആരോട് പറഞ്ഞു ലേവ്യരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍ സംഖ്യാ. 16. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ലോത്തിനോട്‌
B) യാക്കോബിനോട്
C) കൊറാഹിനോട്
D) ജോഷ്വായോട്
41/50
കര്‍ത്താവിന്റെ കൂടാരത്തില്‍ ---------------- ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിന് മുന്‍പില്‍ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ടിക്കാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ചത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ സംഖ്യാ. 16. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രയത്നം
B) സേവനം
C) അദ്ധ്വാനം
D) ശുശ്രുഷ
42/50
ഏത് കുടുംബങ്ങള്‍ ഓരോന്നും സ്വന്തം കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ ഇരുന്നു വിലപിക്കുന്നതു മോശ കേട്ടു സംഖ്യാ. 11. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഇസ്രായേല
B) ഈജിപ്ത്
C) യുദാ
D) ഗ്രീക്ക്
43/50
കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ പരിമളം പരത്തുന്ന --------------------- പതിമൂന്നു കാളക്കുട്ടികള്‍ രണ്ടു മുട്ടാടുകള്‍ ഒരു വയസ്സുള്ള പതിനാല് ആണ്‍ ചെമ്മരിയാടുകള്‍ എന്നിവയെ ദഹനബലിയായി അര്‍പ്പിക്കണം അവ ഊനമറ്റവയായിരിക്കണം സംഖ്യാ. 29. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സ്നേഹബലിയായി
B) പരിഹാരബലിയായി
C) ധാന്യബലിയായി
D) ദഹനബലിയായി
44/50
ഏതു നേര്‍ച്ചയും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും ഒരുവളുടെ ഭര്‍ത്താവിനു --------------- അസാധുവോ ആക്കാം സംഖ്യാ. 30. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) തെറ്റോ
B) സാധുവോ
C) കുറ്റമോ
D) അസാധുവോ
45/50
ആരുടെ മകന്‍ കാലെബും നൂനിന്റെ മകന്‍ ജോഷ്വായും ഒഴികെ അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല സംഖ്യാ. 26. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) യഫൂന്നയുടെ
B) അബിഹുവിന്റെ
C) അഹറോന്റെ
D) നാദാബിന്റെ
46/50
ആരുടെ കോപം ആളിക്കത്തി മോശയ്ക്ക് നീരസം ജനിച്ചു സംഖ്യാ. 11. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കര്‍ത്താവിന്റെ
B) പിതാവിന്റെ
C) അത്യുന്നതന്റെ
D) പുത്രന്റെ
47/50
ആര് എനിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍ നിങ്ങളെ ഞാന്‍ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവ നിനക്കും നിന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ക്കും എന്നേയ്ക്കുമുള്ള ഓഹരിയായിരിക്കും സംഖ്യാ. 15. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഇസ്രായേല്‍ജനം
B) നഫ്താലിജനം
C) യുദാജനം
D) യഹൂദജനം
48/50
മെറാര്യരുടെ എണ്ണം എടുക്കേണ്ടത് എന്തനുസരിച്ചാണെന്നാണ് കര്‍ത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നത് ?
A) കുലം, ഗോത്രം
B) കുലം, കുടുംബം
C) ഗോത്രം, പേര്
D) കുടുംബം, പേര്
49/50
മോശ ----------------- പറഞ്ഞു മിദിയാന്‍കാരുടെമേല്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രതികാരം നടത്താന്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ പുറപ്പെടുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ യോദ്ധാക്കളെ ഒരുക്കുവിന്‍ പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദാസരോട്
B) മനുഷ്യരോട്
C) ആളുകളോട്
D) ജനത്തോട്
50/50
നൂനിന്റെ മകനും എന്ത് കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ജോഷ്വായെ വിളിച്ചു അവന്റെ മേല്‍ നിന്റെ കൈ വയ്ക്കുക സംഖ്യാ. 27. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ആത്മാവ്
B) മനസ്സ്
C) സ്നേഹം
D) നീതി
Result: