Malayalam Bible Quiz on Sirach

 

Malayalam Bible Quiz on Sirach

1/50
ആര്‍ക്ക് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ സഹിക്കേണ്ടിവരൂ. എന്നാണ് പ്രഭാഷകന്‍ പറയുന്നത് ?
A) ക്ഷമാശീലനു
B) നീതിമാന്
C) ഭക്തന്
D) കരുണാമയനു
2/50
കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക. അവിടുന്ന് നിന്നെ ----------------- .പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സംരക്ഷിക്കും
B) നയിക്കും
C) പരിപാലിക്കും
D) സഹായിക്കും
3/50
തന്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആണെന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ
B) കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ
C) കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ
D) കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
4/50
ജ്ഞാനത്തെ സേവിക്കുന്നവൻ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്?
A) അത്യുന്നതനെ
B) സ്രഷ്ടാവിനെ
C) പരിശുദ്ധനായവനെ
D) കരുണാമയനെ
5/50
എന്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ധനത്തിൽ
B) സമ്പത്തിൽ
C) പണത്തിൽ
D) സ്വത്തിൽ
6/50
എന്തിന് അടിമപ്പെടരുത് എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ഹൃദയവികാരങ്ങൾക്ക്
B) ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്ക്
C) മോഹങ്ങൾക്ക്
D) അഭിലാഷങ്ങൾക്ക്
7/50
കർത്താവിനോട് എന്ത് അപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ഉന്നതി
B) ബഹുമതി
C) സ്ഥാനം
D) ഉയർന്ന സ്ഥാനം
8/50
ആരുടെയും മരണത്തില്‍ .സന്തോഷിക്കരുത്‌ ; ............ മരണമുണ്ട്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 8 : 7ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക?
A) എല്ലാവര്‍ക്കും
B) നമുക്കും
C) എനിക്കും
D) നിനക്കും
9/50
ഏഷണിക്കാരനെ നഗരത്തിനെല്ലാം ഭയമാണ്‌ ആരെ വെറുക്കാത്തവരില്ല. എന്നാണ് പ്രഭാഷകന്‍ പറയുന്നത് ?
A) വിടുവായനെ
B) അക്രമിയെ
C) ഭോഷനെ
D) അധര്‍മിയെ
10/50
കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?
A) പ്രപഞ്ചത്തെ
B) സൃഷ്ടിയെ
C) ആകാശത്തെ
D) ഭൂമിയെ
11/50
എല്ലാവരെയും വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കരുത്‌; കൗശലക്കാരന്‍െറ എന്ത് നിരവധിയാണ്‌.പ്രഭാഷകന്‍. 11. 29 ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഉപായങ്ങള
B) നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
C) തന്ത്രങ്ങള്‍
D) മാര്‍ഗങ്ങള്‍
12/50
ആർക്കു നന്മ ചെയ്താൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അവനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന്.?
A) ഭക്തന്
B) വിശ്വാസിക്ക്
C) ദൈവചിന്തയുള്ളവന്
D) ദൈവഭക്തന്
13/50
ഹൃദയത്തിലെ എന്ത് അനുസരിച്ചാണ് മുഖഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) നന്മ
B) ചിന്ത
C) വിചാരം
D) നന്മയും തിന്മയും
14/50
മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആർക്കു നന്മ ചെയ്യുക?
A) അയൽക്കാരനെ
B) ദരിദ്രന്
C) പാവപ്പെട്ടവന്
D) സ്നേഹിതന്
15/50
പാപി ആരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ദൈവത്തിൽനിന്ന്
B) കർത്താവിൽ നിന്ന്
C) രക്ഷകനിൽ നിന്ന്
D) സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന്
16/50
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കൊത്ത എന്ത് ഓരോരുത്തനും ലഭിക്കും. എന്നാണ് പ്രഭാഷകന്‍ പറയുന്നത് ?
A) നീതി
B) അംഗികാരം
C) ഫലം
D) പ്രതിഫലം
17/50
ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവിടുന്ന് ആരെയാണ് നൽകിയത്?
A) അധികാരികളെ
B) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ
C) ഭരണാധികാരിയെ
D) ന്യായാധിപനെ
18/50
സമ്യദ്ധിയുടെ കാലത്ത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ?
A) ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്
B) സമ്യദ്ധിയെ കുറിച്ച്
C) ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച്
D) വിശപ്പിന്നെ കുറിച്ച്
19/50
പാപം ചെയ്യുന്നവൻ തനിക്കു തന്നെ എന്തു വരുത്തുന്നു ?
A) അപകീർത്തി
B) ദുഷ്ടത
C) വിദ്വേഷം
D) തിന്മ
20/50
എവിടെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവൻ ആണ് വിളവ് കുന്നുകൂട്ടുന്നത് ?
A) ഭൂമിയിൽ
B) വയലിൽ
C) മണ്ണിൽ
D) കൃഷിയിടങ്ങളിൽ
21/50
മകനേ, നീ പാപം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ...............പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ചെയ്യരുത്‌
B) മുതിരരുത്
C) തുടരരുത്
D) പാപിയകരുത്
22/50
ആരുടെ ജീവിതമാണ് മരണത്തേക്കാൾ കഷ്ടം എന്ന് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത് ?
A) ജ്ഞാനിയുടെ
B) ദോഷന്റെ
C) അലസന്റെ
D) വിവേകിയുടെ
23/50
കര്‍തത്യഭയത്തെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠമോ --------------- കല്പന അനുസരിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ മധുരമോ ആയി മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് അവളെ അതിജീവിക്കുന്നവര്‍ അറിയും പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) കര്‍ത്താവിന്റെ
B) പിതാവിന്റെ
C) അത്യുന്നതന്റെ
D) നീതിമാന്‍റെ
24/50
ജ്ഞാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവൻ ലജ്ജിതാനാവുകയില്ല?
A) ആശ്രയിക്കുന്നവൻ
B) അനുസരിക്കുന്നവൻ
C) വിധേയപ്പെടുന്നവൻ
D) അംഗീകരിക്കുന്നവൻ
25/50
ദൈവഭക്തി ആർക്കാണ് അഭിമാന മായിട്ടുള്ളത്?
A) വൃദ്ധനെ
B) നരചൂടിയവന്
C) വയോവൃദ്ധന്
D) വയോധികനെ
26/50
ആരാണ് കാമുകർക്ക് ശവപ്പുരയാണെന്ന് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) അവിവാഹിത
B) നിർലജ്ജമായ സ്ത്രീ
C) ധിക്കാരിണിയായ സ്ത്രീ
D) വിവാഹിത
27/50
രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ എന്തിന് വകയില്ല എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) പ്രതീക്ഷയ്ക്കു
B) പ്രത്യാശയ്ക്ക്
C) പ്രതികരണത്തിന്
D) പ്രത്യുപകാരത്തിന്
28/50
കലഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കു റയുന്നത്?
A) തിന്മകൾ
B) കുറ്റങ്ങൾ
C) തെറ്റുകൾ
D) പാപങ്ങൾ
29/50
തന്നെ രക്‌ഷിച്ചവനെ ആരു കൈവെടിയുന്നു.എന്നാണ് പ്രഭാഷകന്‍ പറയുന്നത്?
A) ബുദ്ധിഹീനൻ
B) നന്ദിഹീനൻ
C) സംസ്കാര ശൂന്യൻ
D) അവിവേകി
30/50
അനേകരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ഹൃദയവ്യഥ
B) നിരാശ
C) സങ്കടം
D) ദുഃഖം
31/50
ആരാണ് അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) സംസ്കാര സമ്പന്നൻ
B) വിദ്യാസമ്പന്നൻ
C) വിവേകി
D) ജ്ഞാനി
32/50
എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആരെയും ഭയപ്പെടാത്തത്?
A) നിന്ദ്യനായ
B) പരിഹാസിയായ
C) പരദൂഷകനായ
D) നിന്ദ്യനും ധിക്കാരിയുമായ
33/50
ആരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറരുത് എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) മര്യാദയില്ലാതെ
B) അപമര്യാദയായി
C) അളവു വിട്ട്
D) അളവില്ലാതെ
34/50
കർത്താവ് എന്തിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു?
A) ജീവനെ
B) ഹൃദയത്തെ
C) മനസ്സിന്
D) ആത്മാവിനെ
35/50
വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ ഏതു പോലെയാണ് കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിന്റെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണെന്ന് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) മഞ്ഞുപോലെ
B) മഴ പോലെ
C) മഴക്കാറുപോലെ
D) പ്രളയം പോലെ
36/50
ആര് അങ്ങയെ ഭയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്?
A) ജനങ്ങൾ
B) എല്ലാ ജനതകളും
C) അന്യ ജനതകൾ
D) ജനതകൾ
37/50
ചില സ്നേഹിതന്മാർ കൂട്ടുകാരന്റെ എന്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) സന്താപത്തിൽ
B) സന്തോഷത്തിൽ
C) ആഹ്ലാദത്തിൽ
D) സഹതാപത്തിൽ
38/50
അവനെക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) ആചാര്യനെ
B) ഭിഷഗ്വരനെ
C) വൈദ്യനെ
D) ഡോക്ടറെ
39/50
അവിടുത്തെ എന്താണ് നദി എന്ന പോലെ വരണ്ടഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത്?
A) അനുഗ്രഹം
B) സാന്നിധ്യം
C) കടാക്ഷം
D) സ്നേഹം
40/50
…………ളും താൻ നിർമ്മിച്ച നഗരവുമാണ് ഒരുവന്റെ പേരു നിലനിർത്തുന്നത്?
A) മക്കൾ
B) സന്തതികളും
C) സഹോദരങ്ങളും
D) സന്താനങ്ങളും
41/50
ആരുടെ മുമ്പാകെ നടത്തിയ വഷളായ സംസാരത്തിന്റെ പേരിൽ ലജ്ജിക്കണം?
A) പിതാവിന്റെ
B) മാതാവിന്റെ
C) അയൽക്കാരുടെ
D) സ്നേഹിതന്മാരുടെ
42/50
ആർക്ക് നല്ല ശിക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്?
A) യുവാക്കൾക്ക്
B) കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
C) കുട്ടികൾക്ക്
D) ശിശുകൾക്ക്
43/50
പറന്നിറങ്ങുന്ന പക്ഷികളെപ്പോലെ അത്യുന്നതൻ വിതറുന്നത് എന്താണ്?
A) ഹിമം
B) ഹിമകണം
C) മൂടൽമഞ്ഞ്
D) മഞ്ഞ്
44/50
അബ്രഹാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾഅവൻ എന്താണ് തെളിയിച്ചത്?
A) വിശ്വാസം
B) സ്നേഹം
C) വിശ്വസ്തത
D) മഹത്വം
45/50
ആരുടെ സന്തതികളിൽ എന്നാണ് കർത്താവ് മോശയെ ഉയർത്തിയത് ?
A) അഹറോന്റെ
B) എലെയാസറിന്റെ
C) കാലെബിന്റെ
D) യാക്കോബിന്റെ
46/50
കാലെബ് എവിടം കൈയടക്കിയാണ് മക്കൾക്ക് അവകാശമായി നൽകിയത്?
A) മരുപ്രദേശം
B) തീരപ്രദേശം
C) മലമ്പാത
D) മലമ്പ്രദേശം
47/50
ഇന്നും ശക്തിയറ്റവരായി കഴിയുന്നത് ആരാണ്?
A) കാനാന്യർ
B) ഫിലിസ്ത്യർ
C) മോവാബ്യർ
D) എത്യോപ്യർ
48/50
അഗ്നി പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആര്?
A) സാമുവൽ
B) ഒബാദിയ
C) നെഹമിയ
D) ഏലിയ
49/50
യഷുവയുടെ പിതാവ് ആര്?
A) ഹൂർ
B) അഹറോൻ
C) ദാവീദ്
D) യഹോസദാക്ക്
50/50
അത്യുന്നതന്റെ ആശിർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ ജനം വീണ്ടും കുമ്പിട്ടു. വാക്യം :ഏത്?
A) പ്രഭാഷകൻ 50.21
B) പ്രഭാഷകൻ 50.22
C) പ്രഭാഷകൻ 50.23
D) പ്രഭാഷകൻ 50.24
Result: