Malayalam Bible Quiz Acts Chapter 1-28 || മലയാളം ബൈബിൾ ക്വിസ് : പ്രവൃത്തികൾ 1-28

Bible Quiz Questions and Answers from Acts Chapter:1-28 in Malayalam


Acts (പ്രവൃത്തികൾ) Quiz: Chapter 1-28